Reports

Published: 2019-02-26 08:30:00

SealWacs AB: Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2018.

Sammanfattning perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 597 kSEK (-2 311)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,42 SEK (-0,71)
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 730 kSEK (4 011)
 • Anpassning och utprovning hos två svenska tillverkare av plastpåsar

Sammanfattning perioden oktober - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -710 kSEK (-455)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,12)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ytterligare förseningar i anpassning och utprovning
 • Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

D-kommentarer

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under 2018

 • SealWacs Sensor representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera bottensvetsarna vid tillverkning av plastpåsar på rulle, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina produktionsrutiner. SealWacs verksamhet har under året varit helt inriktat mot att färdigställa ett fungerande larmsystem och att anpassa och prova ut sensorsystemet hos ett antal svenska tillverkare.
 • Genom att låta ett fåtal ledande svenska tillverkare utvärdera tekniken och få tidig erfarenhet av rutinmässig användning av sensorn, har bolaget fått in värdefull feedback på produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.
 • Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har nu varit installerat och i funktion i löpande produktion under våren och hösten 2018. Ett antal problem med tekniken identifierades under utprovningen, såsom påverkan av vibrationer i produktionslinjen, instabilitet i signalen och problem med larmsignalen kunde lösas på ett tillfredställande sätt.
 • Ännu har dock inte arbetet kommit så långt att det gått att visa på en problemfri och lönsam drift för producenterna. Systemet fungerar nu helt enligt kravspecifikationen men klarar ännu inte de frekventa bytena av material och produktionsinställningar.
 • Utprovningen har visat att vid produktion av plastpåsar med relativt hög inblandning av återvunnet material bli signalen från svetsen inte tillräckligt stark för att åstadkomma den pålitlighet som krävs. Detta problem begränsar användningen av sensorn i nuläget.
 • Bolaget måste nu fokusera marknadsföringen mot de producenter som tillverkar påsar med icke allt för hög inblandning av återvunnet material.
 • Bolaget konstaterar att möjligheterna att anskaffa ytterligare kapital är beroende av att den pågående utprovningen faller väl ut och att tillverkarna gör bedömningen att den nya tekniken tillför väsentliga värden i deras verksamhet.
 • Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

SealWacs sensor har nu varit installerad och i funktion i löpande produktion hos en tillverkare av plastpåsar på rulle under hela hösten 2018. Tillverkaren har för tillfället fokus på helt andra produktionsfaktorer och av den anledningen har det ännu inte funnit utrymme att diskutera ett kommersiellt avtal. Hos en annan tillverkare har anpassningen tagit längre tid och ännu inte lett fram till en felfri funktion, eftersom man där har mer återvunnet material i produkterna. Ett problem som visat sig svårt att lösa är det frekventa bytet av material och inställningar i produktionslinjen. En förutsättning för att tillverkarna ska ha nytta av SealWacs sensor är att de håller sig till relativt likartade produktionsförutsättningar i de linjer man använder sensorn.

Styrelsen konstaterar att det fortfarande återstår en del insatser innan bolaget har bevisat nyttan och därigenom lyckas förmå tillverkaren att lägga om sina produktionsrutiner.

På utvecklingssidan finjusteras systemet nu för relativt rena plastmaterial. I övrigt återstår inte så mycket mer att göra förrän metoden uppnått en god acceptans hos tillverkarna. Då först kan det bli aktuellt att vidareutveckla sensorn så att den kan fånga signalen från fler materialtyper, framförallt med ökad inblandning av återvunnen plast. Utvecklingen i industrin har av miljötekniska skäl under senare år gått mot en allt större inblandning av återvunnen plast i produktionen. Utprovningen av sensorsystemet har visat att signalerna från svetsarna i dessa fall ofta är svårare att detektera. I nuläget måste SealWacs fokusera på marknaden för relativt rena plaster och den är givetvis mindre än totalmarknaden.

Det fortsatta arbetet kommer att gå vidare med lägre likviditetsförbrukning och främst fokusera mot att identifiera de produktionsförändringar som är möjliga att uppnå hos tillverkarna, i syfte att på ett verkligt sätt kunna demonstrera nyttan med en sensor som kontrollerar svetskvaliteten i realtid.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 4 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Slitagetester har genomförts, i samarbete med två olika svenska tillverkare av plastpåsar på rulle. Testerna har visat att sensorn kommer att klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i produktion. Sensorn kommer heller inte att påverka den löpande produktionen eller utrustningen på något sätt.

Under en period har arbetet fokuserat på att färdigställa ett fungerande larmsystem som ska fungera ihop med den inkopplade sensorn.

Verksamheten har under det senaste året i stor utsträckning inriktats mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem. SealWacs har hela tiden räknat med att detta skulle vara en tidskrävande process, som ingår i utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

Ett komplett system har utvärderats på den svenska marknaden hos några av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. Bolaget har tidigare meddelat att det är först när anpassningen till tillverkarens processer har genomförts tillfredställande, när det går att konstatera att sensor och larmsystem fungerar väl tillsammans, när utprovning av gränser för godkända och underkända larm har fastställts, när eventuella problem har åtgärdats och det kan konstateras att användningen minskar kassationsproblemen, som produkten kommer att introduceras bredare på marknaden.

Anpassningsarbetet och utprovningen är nu långt framskridet. Men ännu har det inte gått att övertyga de potentiella kunderna om nyttan med den nya tekniken. Hos en producent som tillverkar merparten av sina produkter i ren plast, är fokus i nuläget på helt andra områden och SealWacs kan inte göra annat än att vänta till dess att tillverkaren är beredd att diskutera inköp av en första sensor. Hos en annan tillverkare har problemet varit att sensorn inte fungerat som det är tänkt, vid frekventa byten av material och andra tillverkningsparametrar. Vid högre inblandning av återvunnen plast är sensorsignalen för svag för att det ska gå att detektera problem med svetsen. Här fortsätter arbetet med att hitta rätt förutsättningar för användning av sensorsystemet.

Det går i dagsläget inte att förutsäga när SealWacs funnit en lösning på de tillverkningstekniska problem som identifierats.

-          SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc. behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor    
 • SealWacs     Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för     tillverkare av plastpåsar på rulle 
 • Metoden     upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid 
 • Omfattande     utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till     ett minimum 
 • Kassationskostnaderna     minskar radikalt 
 • SealWacs     produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag 
 • Global     marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av svetsstationer 
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 26 februari 2019

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i sammandrag okt   - dec jan   – dec
Belopp i SEK 2018 2017 2018 2017
Nettoomsättning - - - -
Rörelsens kostnader -710 367 -453 283 -2 596 927 -2 311 405
Rörelseresultat -710 367 -453 283 -2 596 927 -2 311 405
Resultat från finansiella poster 0 0 -50 -84
Resultat före skatt -710 367 -453 283 -2 596 977 -2 311 789
Skatt - - - -
Periodens resultat -710 367 -453 283 -2 596 977 -2 311 489
Resultat per aktie, SEK -0,12 -0,15 -0,42 -0,71
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,12 -0,15 -0,42 -0,71
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 3 074 770 6 160 540 6 160 540


Balansräkning i sammandrag
Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 000 2 050 000
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 264 558 525 985
Kassa och bank 1 730 373 4 010 685
Summa omsättningstillgångar 1 994 931 4 536 670
Summa tillgångar 4 044 931 6 586 670
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 3 109 950 5 706 927
Avsättningar 440 000   440 000
Kortfristiga skulder 494 981 439 743
Summa eget kapital och skulder 4 044 931 6 586 670


Förändringar i eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2016-12-31 953 179 1 213 500 32 752 1 309 697 3 509 128
Resultat disp enl stämma -32 753 32 752
Årets resultat -2 311 489 -2 311 489
Nyemission 956 588 5 258 951 6 215 539
Emissionskostnader -1 706 252 -1 706 252
Eget kapital 2017-12-31 1 909 767 1 213 500 3 552 699 -969 039 5 706 927
Resultat disp enl stämma -3 552 699 3 552 699
Årets resultat -2 596 977 -2 596 977
Eget kapital   2018-12-31 1 909 767 1 213 500 0 -13 317 3 109 950


Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i SEK jan – dec2018 jan – dec 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital -2 596 977 -2 311 489
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 316 665 -365 430
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 4 509 288
Årets kassaflöde -2 280 312 1 832 369
Likvida medel vid årets början 4 010 685 2 178 316
Likvida medel   vid årets slut 1 730 373 4 010 685


Nyckeltal okt-dec
  2018
okt-dec
  2017
jan – dec 2018 jan – dec 2017
Nettoomsättning, kSEK - - - -
Rörelseresultat, kSEK -710 -455 -2 597 -2 311
Periodens resultat, kSEK -710 -455 -2 597 -2 311
Resultat per aktie före   utspädning, SEK -0,12 -0,12 -0,42 -0,71
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,12 -0,12 -0,42 -0,71
Eget kapital per aktie, SEK 0,50 0,93 0,50 0,93
Avkastning på eget kapital,   % neg neg neg neg
Soliditet, % 76,9 86,6 76,9 86,6
Medelantalet medarbetare - - - -
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 3 709 572 6 160 540 3 234 786
Antal aktier vid periodens   utgång 6 160 540 6 160 540 6 160 540 6 160 540

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

SealWacs finansiella ställning

I syfte att finansiera lanseringen av SealWacs Sensor och att sprida ägandet i SealWacs, genomfördes under hösten 2017 en nyemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. 3 080 270 aktier nyemitterades och SealWacs tillfördes därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 1,7 MSEK. 2 971 917 aktier (motsvarande cirka 96,5 procent) tilldelades tecknare med företrädesrätt.

Även om utvecklingskostnaderna kommer att minska har SealWacs begränsad finansiell uthållighet.

Styrelsen konstaterar att utprovningsarbetet kommer att ta längre tid än vad som tidigare planerats och innebörden av detta är att det saknas tillräckliga finansiella resurser för en bredare kommersiell lansering. Styrelsen gör även bedömningen att Bolagets förmåga att attrahera ytterligare kapital är beroende av att den pågående utprovningen faller väl ut och att tillverkarna av plastpåsar inser värdet av den nya tekniken.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Årsredovisning och Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 1 909 767,40 SEK fördelat på 6 160 540 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna bokslutskommuniké har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari - Mars 2019                                                                               den 24 maj 2019
Delårsrapport Januari - Juni 2019                                                                               den 30 augusti 2019
Delårsrapport Januari - September 2019                                                                      den 8 november 2019    Bokslutskommuniké för 2019                                                                          den 25 februari 2020                                          
Årsstämma hålls den 24 maj 2019 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se senast tre veckor före stämman och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.
                                                    
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 26 februari 2019
SealWacs AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

 

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019.


Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      


SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Read more about SealWacs AB