Reports

Published: 2022-11-23 08:30:00

Comintelli AB: Comintelli: Delårsrapport januari – september 2022

Finansiell sammanfattning

Koncernen Comintelli inklusive moderbolaget Comintelli AB, org. nr. 556593-4907, offentliggör härmed Delårsrapporten för perioden januari - september 2022

Kommentarer till resultat och finansiell ställning

Koncernen

Juli - september 2022

Koncernens totala intäkter uppgick till 6,8 mkr (3,5 mkr). Flera avtalsförlängningar med kontraktslängd över ett år bidrog till kvartalets intäkter. Totalt tre nya kunder anskaffades i kvartalet. Kronans försvagning mot framför allt dollarn har i kvartalet medfört 0,8 mkr (0,1 mkr) i valutakursvinster av rörelsekaraktär vilka återfinns under Övriga rörelseintäkter.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick till +0,1 mkr (-1,6 mkr). Koncernen allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Bland Övriga rörelsekostnader finns 15 tkr (-15 tkr) hänförda till valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter var vid utgången av det andra kvartalet 2022 6,1 mkr och har under det tredje kvartalet ökat till 7,6 mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda, men ännu inte fakturerade intäkter, vilket är i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning.

Kassaflödet uppgick i perioden till +5,5 mkr (-2,8 mkr), till följd av nettolikvid från riktad nyemission, 3,4 mkr, och minskning av kundfordringar. Amortering av lån har skett med 0,3 mkr.

Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 2,5 mkr (3,8 mkr). Checkkrediten på 2,0 mkr är outnyttjad.

Koncernens ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i kvartalet från 20,7 mkr till 21,3 mkr. ARR har den senaste tolvmånadersperioden ökat med 10,8 % (3,5 %). 2021 års anskaffning av 22 nya kunder samt tolv nya kunder hittills i år har medfört effekt på ARR. Inga större kundavtal, föremål för omförhandling, har sagts upp under den senaste tolvmånadsperioden. För definition av ARR, se sid 17.

Januari – september 2022

Koncernens totala intäkter för årets tre första kvartal uppgick till 17,0 mkr (11,7 mkr), en ökning med 46 %. Totalt tolv nya kunder anskaffades i perioden. Flera av nykundsavtalen har låga initiala värden och korta avtalsperioder men har hög framtida utvecklingspotential. Under Övriga rörelseintäkter finns 1,6 mkr (0,9 mkr) hänförda till valutakursvinster av rörelsekaraktär.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, för årets tre första kvartal uppgick till -2,2 mkr (-4,4 mkr). Koncernen allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Bland Övriga rörelsekostnader finns 0,3 mkr (0,5 mkr) hänförda till valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Kassaflödet under perioden januari - september 2022 uppgick till +1,9 mkr (-2,6 mkr). 3,4 mkr har erhållits i nettolikvid från riktad nyemission. Amortering av lån har gjorts med 1,0 mkr.

Väsentliga risker och osäkerhetseffekter

Det råder en betydande osäkerhet i omvärlden till följd av konflikten i Ukraina. Koncernen har ingen verksamhet varken i Ryssland eller i Ukraina varför den direkta påverkan av konflikten är begränsad. Utvecklingen följs dock noggrant i syfte att kunna begränsa eventuella negativa effekter för koncernen.

Omedelbar riskexponering rör främst valutarisker i EUR och USD.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Moderföretaget

Moderföretagets totala intäkter i det tredje kvartalet uppgick till 6,4 mkr (3,5 mkr). Periodens rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, uppgick till +0,3 mkr (-1,5 mkr). Bolaget allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt.

Ackumulerade totala intäkter för moderföretaget uppgick till 16,6 mkr (11,5 mkr). Ackumulerat rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, uppgick till -1,3 mkr (-3,5 mkr). Bolaget allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt.

Riktad nyemission

En extra bolagsstämma beslutade den 12 juli 2022 om en riktad nyemission om 1 458 332 aktier vilket därmed ökade antalet aktier och röster från 7 490 000 till 8 948 332. De nya aktierna registrerades av Bolagsverket i juli 2022. Genom den riktade nyemissionen tillfördes bolaget i det tredje kvartalet, 3,5 mkr före emissionskostnader (som uppgick till drygt 0,1 mkr).

Väsentliga händelser under perioden juli - september 2022

  • En extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission om högst 1 458 332 aktier.
  • Genom den riktade nyemissionen tillfördes bolaget 3,5 mkr före emissionskostnader, som uppgick till drygt 0,1 mkr.
  • Gustav Olsson startade som CFO i september.
  • Intelligence2day® News, baserat på Opoint, lanserades. Detta som en del i samarbetet med norska Opoint, en världsledande leverantör av online nyheter och teknik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Det meddelades att Peter Mörsell åter tar plats som CFO.
  • Valberedning har utsetts. Augvest AB, som deltog i den riktade nyemissionen, tar genom Daniel Orispää, plats i Valberedningen

VD har ordet

Inledning

Nettoomsättningen under årets tredje kvartal ökade till 6,0 mkr (3,4 mkr). Comintellis ARR (årligen återkommande intäkter) ökade från 20,7 mkr till 21,3 mkr. ARR har den senaste 12 månadsperioden ökat med 10,8 %, vilket är ett tydligt tecken på att tillväxten har tagit ytterligare fart. ARR är vårt viktigaste nyckeltal som visar våra årligen återkommande intäkter. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge med Comintelli har varje ny krona för ARR ett högt värde för oss.

Jag vill särskilt lyfta fram följande tre punkter från det tredje kvartalet som är betydelsefulla inför den fortsatta utvecklingen:

  • Positivt rörelseresultat (EBITA) på 0,1 mkr.
  • Ökningen av ARR på 10,8 %.
  • Starkt kassaflöde på 5,5 mkr.

Omvärld

Turbulensen i omvärlden med ökad inflation och högre räntor påverkar alla, men jag vill understryka hållbarheten i vår affärsmodell. Osäkerheten i omvärlden medför att relevant information och insikter om omvärlden blir viktigare än någonsin tidigare. Min bedömning är att detta är ett skäl till varför våra kunder fortsätter att förnya sina avtal. Över 90% av våra intäkter är återkommande och årliga avtal skapar en stabilitet i turbulenta tider.

Marknadsföring och försäljning

Tittar vi framåt fortsätter vi att utveckla de stora möjligheter vi ser i vår befintliga kundbas och i marknaden som helhet. Under september ställde vi ut på Cimi.con i Berlin, den viktigaste mässan för omvärldsanalytiker i Europa, där vår plattform Intelligence2day® rönte stort intresse.

Vi finjusterar kontinuerligt vår kundsegmentering och leadsgenerering för att nå de kunder som är mest relevanta för oss. Vårt fokus är där Intelligence2day® skapar mest värde, vilket är större, multinationella företag i branscher såsom IT & telekom, läkemedel & hälsovård, kemi & energi samt tillverkning.

Totalt tre nya kunder anskaffades under det tredje kvartalet och vi ser stor potential att ytterligare öka antalet nya kunder framöver.

Kunder

Churn är fortsatt på en låg nivå vilket skapar repetitiva avtalsintäkter som är en stark grund att stå på den fortsatta tillväxten. De avtalsförlängningar som gjorts under tredje kvartalet har i flera fall kunnat inflationsjusteras.

Under tredje kvartalet har vårt Customer Success team utökats för att kunna möta kundernas behov.

Plattformen

Ett av våra viktigaste strategiska initiativ är att migrera befintlig kundstock till den nya Intelligence2day® SaaS plattformen. Detta arbete fortgår helt enligt plan och kommer intensifieras under kommande år.

Vi har inlett ett spännande samarbete med norska Opoint, världens ledande leverantör av online nyheter och teknik, för att erbjuda lösningar för dagliga nyheter i Intelligence2day®. Möjligheten att kunna erbjuda kunder mer nyckelfärdiga lösningar kommer avsevärt att stärka vår försäljningsförmåga.

Sammanfattning

Det är en turbulent omvärld, men trots det fortsätter Comintelli att leverera på en hög nivå. Vi ser att våra fokuserade långsiktiga investeringar redan ger utdelning i form av ökad tillväxt. Det uppmuntrar till fortsatta offensiva satsningar under kommande kvartal.

Slutligen vill jag säga tack till våra kunder, våra drivna medarbetare och aktieägare och försäkra er om att vi är väl förberedda att möta framtiden!

Aktien

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Kortnamn: COMINT

ISIN-kod: SE0011751569

Antal utestående aktier per rapportdatum: 8 948 332 (7 490 000).

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs torsdagen den 23 februari 2023.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

Läs mer hos Cision
Read more about Comintelli AB

Subscription