Press release from Companies

Published: 2023-05-11 19:30:00

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämman i Wntresearch AB den 11 maj 2023

Idag, den 11 maj 2023, hölls årsstämma i Wntresearch AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022 inte lämnas samt att den ansamlade förlusten om -110 291 kronor överföres i ny räkning.
 

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Christer Nordstedt, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström som ordinarie styrelseledamöter, samt att välja Mats Lindskog som ny ordinarie styrelseledamot. Christer Nordstedt omvaldes som styrelseordförande. Hittillsvarande styrelseledamoten Bengt Gustavsson som föreslagits för omval i valberedningens ursprungliga förslag hade inför årsstämman meddelat att han avböjde omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ordföranden ska utgå med 350 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 125 000 kronor.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2023

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen utse Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning så att bolagsstämma i framtiden ska kunna hållas i Göteborgs kommun eller i Stockholms kommun, utöver på den ort där styrelsen har sitt säte.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Malmö den 11 maj 2023

WntResearch AB

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023, kl. 19.30.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB