Hem

Som ett första steg mot en notering på Spotlight behöver bolaget genomgå en granskningsprocess. Den genomförs för att bedöma om noteringskraven uppfylls och om det lämnas relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig information i noteringsmemorandumet. Informationen ska vara så pass tydlig och omfattande att en investerare kan använda memorandumet som utgångspunkt för ett investeringsbeslut.

Granskningen är intensiv och kräver mycket arbete och resurser av bolaget. Många ser dock den här delen som väl investerad tid – att bli genomlyst, granskat och därefter få ett kvitto på att det är redo för ett liv på börsen. Granskningen ger även investerarna en trygghet eftersom Spotlights process syftar till att gå igenom all relevant information om bolaget och säkerställa att den är korrekt och tydlig.

Granskningsarbetet sammanställs i en rapport som tillsammans med bolagets noteringsmemorandum eller prospekt utgör beslutsunderlag för Spotlights noteringskommitté, som bedömer om bolaget kan noteras.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att veta mer om notering? Välkommen att kontakta oss!

Tel: 08-511 68 001

Mail: listing@spotlightstockmarket.com

Vägledning för noteringsprocessen

Det som behövs i noteringsprocessen hittar ni i frågelistorna. Bolaget behöver presentera sig för marknaden inför noteringen, vilket görs i ett memorandum, ofta samtidigt som en kapitalisering. För att underlätta upprättandet av ett memorandum har vi tagit fram en vägledning som ni hittar nedan.

Granskningens innehåll

Granskning av bolaget

Spotlight granskar bolaget med särskilt fokus på bolagets affärsmodell, organisation, kompetens, ägarbild, samt finansiella och kommersiella situation och värdering. Bolaget ska bedömas ha förmåga att följa aktiemarknadens informationskrav och i övrigt bedriva en seriös, professionell och sund verksamhet. När det gäller affärsmodellen är det i första hand marknadens sak att bedöma om modellen är bärkraftig och kommersiellt gångbar. Affärsmodellen måste, liksom värderingen av bolaget, enligt Spotlights bedömning, framstå som rimlig. Verksamheten kan med andra ord inte endast finnas på ritbordet. Det ställs olika krav på bolagets status beroende på om bolaget är i utvecklingsfas eller har en färdig produkt på marknaden. Utgångspunkten är att bolaget ska kunna presentera två reviderade årsredovisningar.

Persongranskning

 • Spotlight gör en persongranskning avseende följande personer:
 • Styrelse: Alla styrelseledamöter, inklusive eventuella suppleanter.
 • Ledning: Vd, eventuell vice vd, ekonomichef och eventuella ledande befattningshavare som är väsentliga för verksamheten. Vd i eventuella dotterbolag innefattas också i granskningen.
 • Större ägare: direkta och indirekta ägare med ett innehav som överstiger 10 procent av röster eller kapital i bolaget.
  Vid behov kan granskningen också omfatta andra personer än dessa.

Granskningen omfattar följande förhållanden:

 • Genomgång av personens aktuella och tidigare bolagsengagemang: personens näringslivserfarenhet och eventuell inblandning i konkurser granskas för att uppmärksamma eventuella oegentligheter eller missförhållanden.
 • Vandel: inhämtning av uppgifter om personens vandel, bland annat genom utdrag ur belastningsregistret för att lyfta fram eventuella tecken på olämplighet.
 • Lämplighet och intressekonflikter: bedömning av personens kompetens och lämplighet för uppgiften samt analys av personens eventuella kopplingar och intressekonflikter i förhållande till bolaget och dess ägare och ledning.
 • Kreditupplysning: kreditupplysning tas för att fastställa personens huvudsyssla och ekonomiska situation och eventuella beroendeförhållande till bolaget.
 • Kontroll av näringsförbud och personlig konkurs: kontroll om personen är eller har varit föremål för näringsförbud och personlig konkurs i syfte att uppmärksamma personens eventuella tidigare oegentligheter eller misstag i näringslivet.
 • Kontroll mot EU:s sanktionslista: kontroll av att personen inte finns med i EU:s sanktionslista (en förteckning över personer som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller för samröre med terrorister, penningtvätt m.m.), samt mediegranskning: granskning av information om personen på internet och i andra media, för att uppmärksamma eventuella tecken på att personen framstår som olämplig för sin roll i bolaget.

Granskning av prospekt eller noteringsmemorandum

Spotlight bedömer om bolagets prospekt eller noteringsmemorandum uppfyller kraven enligt pricklistan för noteringsmemorandum. Kraven motsvarar i princip de krav som ställs på prospekt men skiljer sig genom att mer fokus läggs på sakinnehållet. Särskilt viktiga är beskrivningarna av bolagets affärsmodell, kommersiella och finansiella status samt värdering. Exempel på andra viktiga områden är de som berör likabehandling mellan aktieägarna, som tilldelningsprinciper vid spridningsemissioner och, i förekommande fall, så kallade närståendetransaktioner.

Noteringsprocess

Noteringsprocessen sker normalt i följande steg.

Introduktion

Vid de inledande kontakterna lämnar bolaget grundläggande information om sin verksamhet, affärsmodell, värdering, samt kommersiella och finansiella situation. Syftet är att i ett tidigt stadium upptäcka eventuella brister eller viktiga frågeställningar som måste åtgärdas innan bolaget kan bli noterat. Om bolaget inte bedöms kunna uppfylla noteringskraven informeras bolaget om detta. Vid detta möte diskuteras ofta tidsplan och specifika noteringskrav.

Upprättande av granskningsrapport och noteringsmemorandum eller prospekt

Spotlight slutför noteringsgranskningen som resulterar i en rapport. Det noteringsmemorandum eller prospekt som bolaget upprättar granskas av Spotlight och är en del av rapporten.

Möte med noteringskommittén

Spotlights noteringskommitté går igenom granskningsrapporten och noteringsmemorandumet eller prospektet och tar ställning till om bolaget kan noteras. Noteringskommittén består av anställda hos Spotlight, däribland Spotlights COO, chefen för notering, vice Marknadsövervakningschef och bolagets regelverksexpert. 

Om noteringskommittén har fattat beslut om att bolaget kan noteras, kan handeln inledas med några dagars varsel. Många gånger genomförs en emission i samband med notering i syfte att sprida ägandet. I de fallen måste emissionen vara avslutad innan handeln kan inledas. Ofta är beslutet villkorat och bolaget måste då åtgärda vissa saker innan handeln kan påbörjas.