Hem

Det finns många fördelar för ett bolag att vara noterat. Det främsta är att det blir lättare att hitta extern finansiering för att fortsätta utveckla verksamheten. Det finns även många andra fördelar som gör bolaget mer synligt och hjälper tillväxten: att ha genomgått noteringsprocessen och därefter följa informationskraven ger större trovärdighet mer transparens.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att veta mer om notering? Välkommen att kontakta oss!

Tel: 08-511 68 001

Mail: listing@spotlightstockmarket.com

Vägledning i regelverksfrågor

Med över 20 års erfarenhet har vi på Spotlight samlat mycket kunskap: vi vet vilka frågor som noterade bolag har och vilken information som ska och får lämnas till marknaden. Våra regelverksexperter kan alltid svara på vad som gäller och vi arbetar ständigt med att hjälpa våra noterade bolag förstå om det sker förändringar i regelverken .

Läs mer om hur vi vägleder våra bolag i regelverksfrågor.

Nya chanser att växa genom nytt kapital

I ett noterat bolag kan investerare handla i aktien dagligen – och på ett enklare sätt – än i de som inte är noterade. Samtidigt får bolaget ett värde på verksamheten som går att följa i realtid.

Tack vare de krav som ställs på informationsgivning får investerarna också ett löfte om att löpande ges information som kan påverka värderingen av bolaget. Genom att aktien handlas på en marknadsplats får bolaget alltså ett tydligt marknadsvärde, samtidigt som investerarna får löpande information om hur bolaget utvecklas.

I kapitalanskaffningen erbjuds aktieägare och allmänheten möjlighet att köpa, oftast nyemitterade, aktier i bolaget. Noteringen möjliggör också att senare kunna genomföra nya emissioner för att ta in mer kapital eller använda nyutgivna aktier som betalning vid förvärv av andra bolag.

En vanlig uppfattning är att bara stora bolag kan noteras, medan mindre tillväxtbolag hänvisas till andra alternativ för att skaffa kapital, oftast genom så kallade affärsänglar eller riskkapitalföretag. Nackdelen med dessa alternativ är bland annat att ägarkontrollen begränsas. Genom en notering på Spotlight ger vi både små och stora tillväxtfokuserade bolag tillgång till kapitalmarknaden.

En notering är en kvalitetsstämpel

Ett noterat bolag blir genomlyst, analyserat och granskat på ett helt annat sätt än ett onoterat. Det kan låta som mycket arbete, men det lönar sig i längden. Vår erfarenhet säger att det leder till att processer skärps internt, rutiner förbättras och, i förlängningen, att bolaget för möjlighet att uppnå sin fulla potential och bli bättre än tidigare.

Det betyder också att en notering innebär en kvalitetsstämpel. Ett bolag som är noterat har med säkerhet gått igenom en process där det blivit genomlyst och kvalitetssäkrat. Detta leder ofta i sin tur till legitimitet i andra sammanhang, till exempel i marknadsföring, försäljning och förbättrar ofta relationen med leverantörer, kunder, banker och investerare.

Ett bolag noterat på Spotlight offentliggör finansiell information varje kvartal och lämnar dessutom löpande information om alla händelser som kan påverka bolagets värdering och annan information som är värdefull för aktieägarna. Nyheterna läses av investerare och andra intressenter, och får ofta ytterligare spridning genom nyhetsbyråer och media. En notering ger därför bolaget mer synlighet – något som ofta gynnar bolagets trovärdighet.

Handel i aktien – varje dag

Tack vare noteringen kommer bolagets aktie att kunna handlas på en öppen marknad. Befintliga aktieägare och nya investerare kan smidigt handla aktier genom de vanliga svenska bankerna. Handeln bevakas av Spotlights marknadsövervakning för att säkerställa att de som handlar följer reglerna och att de noterade bolagen följer informationskraven. Det är så vi ser till att det blir en tryggare handel på marknadsplatsen.

Förtroende, ordning och reda

En notering innebär att ett bolag får ett större antal aktieägare och ökad synlighet. Aktierna handlas dagligen vilket sätter ett marknadsvärde på bolaget i realtid. Detta innebär att bolaget i högre grad än ett privat bolag är beroende av att ha aktieägarnas och marknadens förtroende. Genom att följa ett omfattande regelverk upprätthålls detta förtroende och investerarna skyddas. Kravet på att följa regelverket – och agera på ett förtroendeskapande vis – gör att ett noterat bolag behöver skapa en väl fungerande och effektiv organisation med goda interna rutiner.