On boarding-process

Spotlight Stock Markets instrument handlas i NGM:s handelssystem Elasticia. Elasticia är utvecklat av- och underhålls av NGM och har utformats för att möta kraven på hög genomströmning och låg latens från ETP- och aktiemarknaden.

Steg 1 – Dokumentation

För att få bli medlem krävs att sökande ska:

  • vara ett värdepappersinstitut som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § punkt 2, eller 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller utländskt företag som har tillstånd att i sitt hemland driva värdepappersrörelse som nyss nämnts och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i hemlandet.
  • ha ett bundet eget kapital om minst 730 000 Euro.
    av börsen bedömas ha ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt vara lämplig att delta i handel vid börsen och efterföljande avveckling på ett tillfredsställande sätt.
  • ha minst två anställda mäklare som uppfyller de villkor som ställs av börsen.

Regler för medlemmar

Ansökningsformulär

Steg 2 – Marknadsdata

Spotlight Stock Markets marknadsdata (inklusive referensdata) distribueras via NGMs handelssystem Elasticia på motsvarande sätt som NGMs egen marknadsdata. NGM har en så kallad "market data gateway" specifikt för Spotlight Stock Markets marknadsdata. Spotlight Stock Markets marknadsdata ingår i den licens som omfattar NGMs marknadsdata, befintliga avtal med NGM beträffande marknadsdata gäller. Vänligen se dokumenten nedan för mer information om användandet av marknadsdata. 

Steg 3 – Koppling

Alla parter ska säkerställa att deras system är konfigurerade till Elasticia för införande av order, marknadsdata och back officetjänster. Se länkar (till NGM) nedan för mer information.

Elasticia Trading client

System and service providers

Integrate with NGM

Available system accounts

Steg 4 – Clearing

Innan du får tillgång till handelssysytemet som använda för att koppla upp mot handeln måste du klara NGM’s conformance test enligt följande steg.

1. Förfrågan om tekniska specificationer från NGM:s tekniska support
2. Beställ test från NGM:s tekniska support
3. Förfrågan ome test session med NGM:s tekniska support
4. Klara conformance testet

När systemet har passerat conformance-provet kan systemet användas av marknadsaktörer för att ansluta.