Press release from Companies

Publicerat: 2018-03-12 13:57:54

Vadsbo SwitchTech Group AB: Rättelse i Vadsbo SwitchTechs Groups bokslutskommuniké

Koncernen har i bokslutskommunikén redovisat ett för högt nettoresultat för räkenskapsåret 2017. Felet beror på att bolaget inte har eliminerat upplösningen av periodiseringsfonden. Felet är enbart en bokföringsteknisk fråga och påverkar varken kassaflöde eller EBITDA, men effekten på nettoresultatet blir cirka -924 KSEK.

Vid frågor, vänligen kontakta Henrik Lönner, VD 

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net  

Telefon: 0700-910340

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018.

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB