Reports

Publicerat: 2024-05-03 07:00:00

Amhult 2 AB: Delårsrapport 02/2024

Januari-mars 2024, AMHULT 2 AB (publ)

•    Intäkter för perioden uppgick till 23 017 (20 003) TSEK.

•    Resultatet för perioden 4 482 (6 980) TSEK efter skatt.

•    Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,65 (1,02) kronor per aktie.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Kv. Spitfire har gett intäktssidan ett tillskott vilket är den största förändringen från samma period föregående år. Detta kvartal är också det första kvartalet med full hyresintäkt för kv. Spitfires alla 80 lägenheter, då inflyttningen skedde etappvis mellan oktober-december 2023. Naturliga kostnadsökningar för t.ex. städning av fastigheten förklarar också den något ökade underhållskostnaden för perioden. Byggnationen av kv. Hercules norra hus och garage framskrider och nu är det ungefär ett år kvar till planerad inflyttning av de första 40 lägenheterna. Vi har under perioden startat uthyrningsprocessen och kan se att det finns stort intresse för detta hus som ligger i ett fördelaktigt västligt läge med vacker utsikt. Under perioden fick vi också tilldelad handläggare för vår ansökan om ändring av detaljplan för samma fastighet. Vi önskar utöka BTA från 4 100 till ca 8 005 och få godkänt att bygga 49 lägenheter i det södra huset. Vi hoppas få mer information om processen under år 2024. Därefter har vi endast ett kommersiellt kvarter kvar att projektera, kv. Utrikesflyget, vilket vi fortsätter att arbeta med under år 2024.

Hyrorna för lokalerna har vid årsskiftet förändrats i enlighet med KPI för oktober månad (6,5%) vilket bidragit ytterligare till högre intäkter. Bostadshyror följer andra lagregler och kan inte förändras i enlighet med KPI på samma sätt som lokalerna, därav syns inte heller förändringarna lika tydligt mellan perioderna. Vi har inga vakanser. Resultatet påverkas negativt av dagens relativt höga räntekostnader. Dessa förklaras dels av att Kv. Spitfires lån har varit tvunget att förhandlas i samband med att huset driftsätts, dels av att vissa lån har varit tvungna att omförhandlas efter den kraftigt höjda styrräntan under år 2023. Riksbanken har utlovat räntesänkningar under år 2024 vilket vi ser kommer påverka räntekostnaderna positivt längre fram vid nya omförhandlingar av lån. Vidare har vi av försiktighetsskäl med nu kända förhållanden gjort en avsättning, även om det slutliga beloppet är osäkert, då en entreprenör aviserat om onormala kostnadsökningar.

FÖRETAGET
Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga en ny modern stadsdel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Spotlight Stockmarket sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier. 

Aktiekapital:        136 950 660 SEK
Antal aktier:         6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:            A
Antal:                   2 025 000
Aktieslag:           B
Antal:                  4 822 533
Kvotvärde:        20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 0,65 (1,02) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden sju personer. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2023-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. 

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 23 april 2024

AMHULT 2 AB (publ)
        
        

Eigil Jakobsen                   Emilie Loft    
Styrelseordförande            Verkställande direktör
                              
                        


Magnus Wiktorson            Niels Techen             Peter Eriksson
Styrelseledamot                 Styrelseledamot        Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2024-08-29| 2:a kvartalsrapport        (30 jun 24)
2024-10-31| 3:e kvartalsrapport        (30 sep 24)
2025-02-24| Bokslutskommuniké     (31 dec 24)
2025-03-10| Årsredovisning 2024

För ytterligare information hänvisas till:
Eigil Jakobsen; styrelseordförande    eigil@amhult2.se       0709-76 89 00
Emilie Loft, CEO                               emilie@amhult2.se    0709-76 89 03
Annika Corneliusson, CFO               annika@amhult2.se    0709-76 89 96

eller Amhult 2:s webbplats.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

 

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB