Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-10 15:11:01

Spermosens AB (publ): Kommuniké från Spermosens årsstämma

Vid årsstämman i Spermosens AB (publ), org.nr. 559179–0380, den 10 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.spermosens.com

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning, resultatdisposition och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

 

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

 

Val av styrelseledamöter samt revisionsbolag

Det beslutades enhälligt att omvälja Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Kushagr Punyani och Christina Östberg Lloyd samt nyval av Ulrik Spork till ledamöter i Bolagets styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

 

Ulrik Spork valdes, i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen, enhälligt till styrelseordförande.

 

Arvoden till styrelseledamöterna och revisor

I enlighet med valberedningens förslag i kallelsen beslutades det enhälligt att ersättning till envar styrelseledamot, totalt 12 Prisbasbelopp, ska utgå med följande belopp:

 

  • 4 Prisbasbelopp till styrelsens ordförande; och
  • 2 Prisbasbelopp till envar av de stämmovalda styrelseledamöterna.

 

Vidare beslutades enhälligt att ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i eventuella styrelseutskott.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Instruktioner till valberedning

Stämman beslutade om oförändrad instruktion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen finns på bolagets hemsida: https://www.spermosens.com/investors/nomination-committee/

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier, optioner och/eller konvertibler som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

 

 

Eva Nilsagård avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

 

Detaljerad information om besluten finns i kallelsen till årsstämman och övriga stämmohandlingar, se bolagets hemsida, www.spermosens.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

 

För mer information vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD

info@spermosens.com

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)