Hem

Publicerat: 2022-07-18 08:19:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AB Igrene: Igrene minskar rörelseförlusten under tredje kvartalet

Gasprospekteringsbolaget Igrene redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-2,3), och per aktie -0,03 kronor (-0,10).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,9 miljoner kronor (-1,7).

Bland de väsentliga händelser som kännetecknat kvartalet är att Bergsstaten avvisat Igrenes begäran om tillrättaläggande.

“Den 26 mars 2021 meddelar Bergsstaten att tre av Igrenes undersökningstillstånd förlänges ett år per automatik pga covid-pandemin. Den 6 december 2021, när de ursprungliga tillståndstiderna löpt ut, meddelar myndigheten att dess tidigare meddelande var felaktigt och därmed skulle undersökningstillstånden upphöra. Genom Bergsstatens förfarande har Igrene förnekats sin lagliga rätt att i tid innan tillstånden löper ut ansöka om och få prövat sina skäl för förlängning av undersökningstillstånden. Igrene begär därför att Bergsstaten skall ompröva sitt ställningstagande, vilken framställan myndigheten överlämnar till Förvaltningsrätten för hantering. Förvaltningsrätten anser sig sakna behörighet att pröva ärendet och återförvisar detta till Bergsstaten för fortsatt handläggning"

"Vid Bergsstatens förnyade prövning konstaterar bergmästaren att myndighetens hantering av ärendet inte kan angripas. Igrene har överklagat ärendet till Förvaltningsrätten", skriver bolaget.


Igrene, Mkr Q3-2021/2022 Q3-2020/2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,1 -2,4
Resultat före skatt -1,1 -2,3
Nettoresultat -1,1 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,10
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,9 -1,7

Läs mer om AB Igrene