Publicerat: 2023-08-23 11:01:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Eevia Health Plc: Eevia Health ökar omsättning och resultat

Finska växtextraktbolaget Eevia Health redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet visade en vändning till vinst.

"Eevia har under det andra kvartalet utvecklats från ett verksamhetsfokuserat till ett marknadsfokuserat bolag. Vi effektiviserar produktionssidan och stärker marknads- och försäljningssidan av verksamheten. Med bolagets betydande produktivitetsförbättringar fann vi en grund för att minska personalstyrkan i produktionen under Q2-23. Samtidigt fortsatte vi att arbeta med initiativ för att tillföra ny kompetens och kapacitet inom marknadsföring och försäljning", kommenterar vd Stein Ulve.

Omsättningen steg till 2,0 miljoner euro (1,8).

Bruttomarginalen var 68 procent, samma nivå som för ett år sedan men en förbättring från 58 procent under årets första kvartal. Ökningen uppges bero på högre volymer av produkter med höga marginaler samt fortsatta förbättringar inom produktion och inköp.

Ebitda-resultatet blev 0,6 miljoner euro (-0,02), med en ebitda-marginal på 30,0 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner euro (-0,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,3 miljoner euro (0).

Likvida medel uppgick till 0,3 miljoner euro (0,6). Bolaget har efter perioden tillförts kapital genom en riktad nyemission.

Eevia Health förväntar sig lägre intäkter, bruttovinst och nettovinst under andra halvåret jämfört med det första.

"Kundintresset och pipelinen ser dock alltmer uppmuntrande ut på längre sikt, och vi bekräftar bolagets långsiktiga försäljningsmål mål, som vi är fast beslutna att nå senast 2026", uppger Stein Ulve.


Eevia Health, MEUR Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 2,0 1,8 11,1%
EBITDA 0,6 -0,02
EBITDA-marginal 30,0%
Nettoresultat 0,4 -0,3
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,3 0
Likvida medel 0,3 0,6 -50,0%

Läs mer om Eevia Health Plc