Publicerat: 2023-08-29 12:27:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate ökar förvaltningsresultatet i Q2 - ingen extra utdelning

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 17,0 miljoner kronor (15,3), en ökning med 11,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 16,0 miljoner kronor (14,2) och förvaltningsresultatet blev 8,9 miljoner kronor (6,0).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -47,4 miljoner kronor (15,6).

Resultatet efter skatt blev -29,1 miljoner kronor (17,1).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 89,8 kronor (120,2). Vid utgången av första kvartalet var nivån 100,3 kronor.

"Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd", skriver bolaget i rapporten.

Vidare uppger bolaget.

"Styrelsen har under perioden utvärderat marknadsläget och beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma för att besluta om extra utdelning. Detta innebär att inget nytt beslut om ytterligare utdelning kommer fattas innan tidpunkten för nästa årsstämma. Beslutet grundar sig i
att det bedöms vara av större värde för bolaget och dess aktieägare att över tid verka för att stärka bolagets balansräkning och optimera dess kapitalstruktur till det förändrade marknadsläget som satt stor press på hela fastighetssektorn."


Krona Public Real Estate, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Hyresintäkter 17,0 15,3 11,1%
Driftnetto 16,0 14,2 12,7%
Förvaltningsresultat 8,9 6,0 48,3%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat -47,4 15,6
Nettoresultat -29,1 17,1
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 89,8 120,2 -25,3%

Läs mer om Krona Public Real Estate AB