Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-21 12:02:52

PEN Concept Group AB: PEN Concept Group kvartalsrapport juli - september 2018

2018 I KORTHET

Första - tredje kvartalet (januari-september)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 119,1 MSEK (109,5 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12,5 MSEK (-12,3 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -10,5 % (-11,2 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,6 MSEK (-14,4 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -11,7 MSEK (-12,1 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,51 kr (-0,53 kr).

Tredje kvartalet (juli-september) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 37,8 MSEK (32,7 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –4,9 MSEK (-5,6 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -13,1 % (-17,1 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK (-6,7 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -4,7 MSEK (-6,2 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,21 kr (-0,27 kr).
Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli-september)
 • PEN Concept Group AB tecknar ramavtal kring leverans av butiksinredning med ICA Sverige AB, det första avtalet i sitt slag för koncernen.
 • Magnus Hjorth, tidigare Försäljningsdirektör, utses till ny Koncernchef och VD.
 • Sebastian Rosendahl, tidigare Affärsområdeschef för Restaurangprodukter, utses till ny VD för dotterbolaget GOODS Sweden AB.
 • Fredrik Rosin, tidigare Affärsområdeschef för Butiksinredning, utses till ny VD för dotterbolaget PEN Shop Concept AB.
 • Andreas Wilsander, tidigare verksam inom försäljning och projektledning för affärsområdet Restaurangprojekt, utses till ny VD för dotterbolaget PEN Interiör AB.
 • Styrelsen för PEN Concept Group AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår en nyemission.
Väsentliga händelser efter tredje kvartalet
 • Vid en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 beslutas att genomföra en nyemission.
 • Dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. påbörjar tillverkning av butiksinredning inom ramen för det ramavtal som tecknades med Netto våren 2018. Samtidigt tecknas avtal kring sjöfrakt, lagerhållning och distribution med utvalda affärspartners i Sverige och Polen.
 • Det kinesiska produktionsbolaget byter namn till PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. för att bättre harmonisera med koncernens varumärke.
 • PEN Nordic Concept beviljas ett kinesiskt innovationsbidrag om ca 1,3 MSEK.
 • PEN Shop Concept får order på butiksinredning, värt 200 tSEK, av restaurangen Regementet på Asecs i Jönköping.
 • PEN Interiör får ett totalt projektengagemang om 40 mässmontrar, värt ca 2,2 MSEK, på ELMIA Subcontractor.
 • PEN Interiör får order på två restauranger till en internationell kedja värt ca 1,7 MSEK.
 • PEN Concept Group AB avslutade torsdagen den 15 november sin företrädesemission. Emissionen om 8,3 MSEK tecknades till 4,4 MSEK, vilket motsvarar en täckningsgrad om drygt 53 %. Emissionen tecknades till 35 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK.

VD har ordet

Som nytillträdd Koncernchef och VD för PEN Concept Group AB konstaterar jag att vi står inför såväl utmaningar som fantastiska möjligheter. Sedan den första oktober drivs koncernen och samtliga svenska dotterbolag av nya och helt internrekryterade resurser med mycket lång branschvana, parallellt med att delar av den tidigare ledningsgruppen slutför ett antal strategiskt viktiga projekt. Vidare genomgår branschen en del förändringar, vilket tar sig uttryck bland annat i ökat e-handel, ändrade konsumtionsmönster, nya betalningslösningar och olika trender inom digitalisering. Jag noterar också, med glädje och tillförsikt, att PEN med sina olika dotterbolag lyckats mycket väl i att vinna affärer inom samtliga affärsområden, trots att vi på flera marknader slåss mot betydligt större konkurrenter.

Årets tre första kvartal har inneburit en organisk tillväxt om närmare 9 %, vilket uteslutande tillskrivs vår svenska verksamhet och då främst projektåtaganden inom mässa och restaurang. Det tredje kvartalet isolerat bjöd på en tillväxt på över 15 %. Jag är väldigt tillfreds med vår förmåga att expandera både befintliga och nya kundkonton på en marknad som är mycket konkurrensutsatt. Efter en försiktig start på året konstaterar jag, med glädje, att vi förmår stärka såväl bruttomarginal som täckningsbidrag under det tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Vi bokför en negativ EBIT över tre kvartal om 12,5 MSEK, vilket är en marginell försämring mot samma period föregående år. Dock gör vi ett bättre resultat efter finansnetto och får därför en totalt sett resultatmässig förbättring mot 2017. Tittar vi på det tredje kvartalet isolerat noterar jag en förbättring då vi når en negativ EBIT om -4,9 MSEK, att jämföra med -5,6 föregående år.

Till skillnad från många av våra konkurrenter, som ofta är smalare i sitt erbjudande, vilar PEN tryggt på tre olika affärsområden: Mässa, Restaurang och Butik. Det gör oss dels mindre känsliga för svängningar i konjunkturen och samtidigt ökar det vår konkurrenskraft då vi kan bredda vårt erbjudande till varje enskild kund. Med de trender vi ser inom handeln idag, där exempelvis caféer och restauranger blir en allt större del av både matbutiken och köpcentret, kommer vår kompetens väl till pass i att kunna erbjuda våra kunder nyckelfärdiga restaurangkoncept. Vår mångåriga kunskap inom mässor och showroom är värdeskapande för kunder som vill flytta sin mässmonter in i kontors- eller produktionsmiljön i form av en produktdisplay eller upplevelsecenter.

Jag konstaterar att vi, efter en tids aktivt och konsekvent arbete med strategiskt viktiga kunder och projekt, står inför en betydande tillväxt. Vi har under 2018 ingått vårt största avtal någonsin inom butiksinredning, där tillverkning sker i vårt kinesiska dotterbolag och sedan importeras till Europa där vi även ansvarar för lagerhållning och distribution till Netto som ingår i danska Salling Group A/S. Under året har vi också tecknat vårt första ramavtal någonsin med ICA Sverige AB kring butiksinredning.

Vidare har en av de större snabbmatskedjorna inom snabbmat valt PEN till strategisk partner på en mycket omfattande utrullning av renoveringsprojekt och nyetableringar i Skandinavien. Vi har under året också förstärkt vår sälj- och leveranskapacitet inom affärsområdet mässa och bedömer att försäljningen därmed blir betydligt bättre under 2018 jämfört med föregående år.

Magnus Hjorth

Koncernchef och VD

PEN Concept Group AB


För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/11-2018.


PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PEN Concept Group AB