Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-27 10:17:46

FX International AB: Välkommen att teckna aktier!

FX INTERNATIONAL AB (”FXI”) meddelar idag, den 27 november 2018 att man från dags datum är välkommen att teckna aktier i FX Internationals företrädesemission.

Företrädesemissionen är garanterad till ca 86% 

Erbjudandet i sammandrag:

FX International kommer att genomföra en nyemission av units bestående av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Högst 11 352 677 units kommer att emitteras till teckningskursen 1,50 SEK per unit, motsvarande en total emissionsvolym om 17 MSEK. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att finansiera uppbyggnaden av grundkapital för förvaltning med AI.

 •  Teckningstid: 27 november – 14 december 2018.
 •  Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
 •  Avstämningsdag: 23 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 november 2018 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 22 november 2018                    
 •  Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är registrerade som aktieägare i FX International äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt vilket berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna units i nyemissionen.
 •  Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 11 352 677 units. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 17 029 015 SEK före emissionskostnader. 
 •  Antal aktier före nyemission: 11 352 677 stycken.
 •  Värdering (pre-money): Cirka 23 MSEK.
 •  Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske genom Spotlight Stock Market under perioden 27 november – 12 december 2018.
 •  Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske genom Spotlight Stock Market från och med den 27 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december.
 •  Marknadsplats: FX Internationals aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
 •  ISIN-kod: SE0003787555

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt offentliggörs på bolagets FX International (www.fxi.se), Partner Fondkommission (www.partnerfk.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor redan eller inom kort.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare till FX International i samband med den planerade företrädesemissionen.

För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta:  

Partner Fondkommission
Telefon: +46 31 761 2230
E-post: info@partnerfk.se

För ytterligare information om FX International, vänligen kontakta:

Ole Helland, VD, Telefon:0793-376791, E-post: ole.helland@fxi.se

Johan Olsson, styrelseordförande, Telefon: 0705-42 46 00, E-post: johan.olsson@fxi.se

FX international

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB