Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-29 13:07:55

ECOMB AB: Kvartalsredogörelse juli-september 2018

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge

följande kvartalredogörelse för det tredje kvartalet 2018;

Några viktiga punkter:

  • Nyemission med företräde
  • Lovande ny marknad för avfallspannor i Kina
  • OEM samarbete med fokus på ny nisch
  • Innovationslån från ALMI till dotterbolaget Ocean Recycle

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 336 TSEK (1 045 TSEK )
  • Resultatet efter finansiella poster -608 TSEK ( -869 TSEK )
  • Resultat per aktie -0,05 SEK ( -0,08 SEK )

Perioden januari-september 2018

  • Nettoomsättningen januari-september uppgick till 2 511 TSEK (3 950 TSEK)
  • Resultatet efter finansiella poster -1 622 TSEK (-2 453 TSEK)
  • Resultat per aktie: -0,14 SEK (-0,21 SEK)
  • Antal aktier:11 477 886 st( 11 477 886 st)
  • Eget kapital - 2 091 TSEK ( 893 TSEK )
  • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 22 TSEK

(1 055 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Orderstocken kvartalsvis under 2016-2018

Orderstocken** under Q3 ökade något jämfört med Q2, vilket kan hänföra till nya panndiagnoser och uppgradering av befintliga installationer av Ecotube-system.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Kvartalsvis jämförelse senaste kvartalet

Q3 2018: 2 338 TSEK / Q3 2017: 3 739 TSEK

Verksamheten under Q3

Ekonomi

Bolagets likvida situation och balansräkning förväntas bli väsentligen förbättrad efter avslutad nyemission. Satsningar på en utökad försäljnings- och marknadsorganisation ingår i den planerade användningen av emissionslikviden. Vi har under de senaste 20 åren omsatt 220 MSEK, ett snitt på 11 MSEK. I princip varje projekt har genererat vinst, problemen har varit för få projekt. Med en förbättrad produkt och större marknad kan fler projekt förväntas och målsättningen är ett positivt resultat för 2019.

Resultaträkningen för jan-sep visar också en resultatförbättring på 0,8 MSEK jämfört med föregående år under samma period. Detta är ett resultat av försäljningar av panndiagnoser till nya marknader och uppgraderingar av Ecotube-system till gamla kunder samt minskade personalkostnader. Resultatet för helåret väntas följa denna trend.

Projekt

Ytterligare förseningar på Martinique

Installationen av vårt Ecotube-system (4 Ecotuber) till den nya biobränsleeldade pannan (120 MWth) på Martinique har kantats av förseningar utom vår kontroll de senaste åren. Förbränningen har varit instabil med vissa garantibränslen och då våra emissionsgarantier är baserade på en basnivå man hittills inte kunnat uppnå är det ingen mening att vi åker över och fullgör våra intrimningar. Dessutom har en brand i filtret efter pannan orsakat ett längre stopp.

Vi får helt enkelt avvakta tills tiden är inne för nästa besök.

Ny panndiagnos i Finland

Vi har fått en beställning och genomfört en ny panndiagnos i Finland, ett annat av Finlands pappers- och massabruk som måste minska NOx-utsläppen för att klara kraven i IED (Industrial Emission Directives inom EUs regelverk). Pannan eldas med olika sorters fasta bränslen som biobränsle, torv och periodvis även kol. Projektet genomfördes under Q3 och ordervärdet uppgick till ca 0,2 MSEK. Resultaten visar att det krävs ett extraordinärt injektionssystem för att fullt ut kunna lyckas med att sänka NOx-utsläppen till kommande kravnivåer. Ecotube-systemet har här rent tekniskt unika fördelar och vi hoppas kunna komma i mål med ett nytt installationsprojekt under 2019.

SUEZ uppgraderar fransk anläggning

Vi har fått en beställning från Econotre i sydfrankrike, en uppgradering av Ecotube- systemet. Anläggningen ligger utanför Toulouse och Econotre är ett dotterbolag till SITA, som i sin tur ägs av den inom avfallsområdet världsledande koncernen SUEZ.
Ecotube-systemet installerades i de två avfallseldade pannorna redan 2005, här har vi uppnått ett av de allra bästa resultaten – minskade NOx-utsläpp med över 60% med bara luft.
Ingen tillsats av kemikalier som ammoniak eller urea!
Den befintliga förbränningsluften minskas och fördelas om och tillsammans med Ecotubernas höghastighetsmunstycken (luftstrålar på upp till 200 m/s) kan vi åstadkomma denna stora förbättring. Utsläppen ligger därför på ca 140 mg/Nm3, med bred marginal under kravet på 200 mg/Nm3. Ordervärdet uppgår totalt till 0,4 MSEK och leveransen kommer att ske under Q4 i år.  

Första beställningen från avfallspanna i Kina

Den kinesiska marknaden för avfallseldning har formligen exploderat under 2000-talet. Antalet avfallseldade anläggningar har ökat från endast ett fåtal till att idag omfatta över 1000 pannor i drift. Under senare tid har miljökraven skärpts och den nya administrationen strävar efter att kopiera de villkor som gäller för avfallspannorna inom EU. Det inkommande avfallet är ofta osorterat i Kina, en mer heterogen blandning jämfört med de europeiska anläggningarna. Detta ställer högre krav på pannorna och Ecotube-systemet är ett unikt verktyg som kan påverka förbränningsprocessen och jämna ut förhållandena i eldstaden.

Vi har sedan en tid tillbaks diskuterat ett samarbete med en ny partner i Kina och beställningen av en panndiagnos är en ny milstolpe i vår historia och ett kvitto på att vi är på rätt väg. Den avfallseldade pannan ligger i de östra delarna av Kina och ägs av ett av de större energibolagen. Ordervärdet uppgick till ca 400 kkr och projektet kommer att avslutats under Q4. Kunden är mycket nöjd med rapporten och att vi redan under panndiagnosen kunde genomföra en mindre förbättring av utsläppen. Vi har lagt en offert och är nu inne i affärsdiskussioner om en komplettering av pannan för att sänka utsläppen av framförallt NOx.


För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018.


Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ECOMB AB