Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-27 16:21:29

Consensus Asset Management AB: Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 10:30. Inregistrering startar kl. 10:00. Kaffe och kaka serveras i anslutning till årsstämman.
Plats: Hedin Bil, Restaurang Break, Norra Långebergsgatan 2, Västra Frölunda.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

- dels den 18 april 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast torsdagen den 18 april 2019, kl. 15:00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Consensus Asset Management AB (publ), Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, eller per e-post till info@consensusam.se.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

För information om hur personuppgifterna behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut:
     a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
     b. behandlingen av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
     c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Val av styrelse samt revisor
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission.
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen, som bildats enligt de principer som beslutats vid årsstämman 2018, föreslår att Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b Vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

Punkt 9 Val av styrelse samt revisor
Valberedningen föreslår omval av Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler som styrelseledamöter, samt nyval av Anders Hedin som styrelseledamot, för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Christer Elander har avböjt omval som styrelseledamot. Beslut vid stämman sker individuellt för samtliga föreslagna ledamöter. Valberedningen föreslår att Claes-Göran Nilsson omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2020 med Daniel Algotsson som fortsatt huvudansvarig revisor.

Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget, för perioden till och med utgången av årsstämman 2020, skall utgå oförändrat med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Beslut om ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om ersättningar till ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om att genomföra en företrädesemission. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många A- och eller B-aktier kunna ges ut som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från och med den 28 mars 2019. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mölndal i mars 2019
Consensus Asset Management AB (publ)
StyrelsenLäs mer hos Cision
Läs mer om Consensus Asset Management AB