Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-09 09:00:00

Genesis IT AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma torsdag den 9 maj 2019, kl. 13.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.


Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 3 maj 2019 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 fredagen den 3 maj 2019. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 3 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.


Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut

    a. om fastställelse av resultat- och balansräkning.

    b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

    c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.

9. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

11. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Punkt 7: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets vinstmedel disponeras enligt det förslag som styrelsen föreslagit i årsredovisningen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,54 kr per aktie (0,47) för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8: Styrelsen föreslår arvoden för ordföranden och ordinarie ledamöterna enligt följande: Till ordförande föreslås ett arvode på 150 000 sek och till ordinarie ledamöterna som inte är anställda i bolaget föreslås ett arvode på 50 000 sek. Arvode till revisorer föreslås att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9: Omval föreslås av styrelseledamöterna Anna Flink (styrelseordförande), Tommy Flink, Bert Larsson och Rick Abrahamsson. Till nyval förslås styrelseledamot Pär-Ola Gustavsson. Till suppleant för motsvarande tid föreslås omval av Folke Stenvall och Patrik Liljegren.

Till revisor föreslås för tiden till dess att nästa ordinarie bolagsstämma hålls, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Till huvudansvarig revisor för motsvarande tid föreslås Ulrika Öhlund.

Luleå i april 2019

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef

E-post:ir@genesis.se

Tel: 010- 27 27 311


Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.

För ytterligare information om Genesis IT besök www.genesis.se

För ytterligare information om iFenix besök www.ifenix.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Gamla Brogatan 32, 111 20 STOCKHOLM

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se


Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB