Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-15 17:30:00

IA Industriarmatur: Kallelse Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i IA Industriarmatur Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i IA Industriarmatur Group AB (publ) 

Aktieägarna i IA Industriarmatur Group AB, 556623-4976, kallas härmed till årsstämma torsdag den 16 maj 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kämpegatan 16, Göteborg.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB/VPC AB förda aktieboken senast den 10 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 maj 2019, kl. 17.00, under adress IA Industriarmatur Group AB, Kämpegatan 16, 411 04, Göteborg, eller via e-mail info@industriarmatur.se. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis). Fullmakt får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.industriarmatur.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 10 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av föreslagen dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av Verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning  
 10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 11.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 
 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer 
 14. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor 
 15. Beslut avseende valberedning 
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 
 17. Beslut om särskilt bemyndigande till styrelsen 
 18. Övriga frågor 
 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att till ordförande för stämman välja Johan Rask.

Förslag till beslut om vinstdisposition (punkt 10)

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital om 9 508 tkr balanseras i ny räkning.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisor (punkt 13) 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp (46 500 kr) ska utgå till externa ledamöter, dvs. ledamöter som ej är anställda och ej tillhör bolagets huvudägare. Arvode till styrelseordförande föreslås utgå med två prisbasbelopp.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Fredrik Östbye, Jan-Eric Nilsson, Gunnar Hedbris och Jörgen Hentschel till ledamöter, samt Johan Rask som ordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omväljs som revisor för en period om ett år med auktoriserade revisor Ulf Johansson som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut avseende valberedning (punkt 15) 

 1. Utseende av Valberedning

a)    att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2020 bestående av, en representant för envar av bolagets två största aktieägare senast per den 30 november 2019 samt en representant för de mindre aktieägarna. Representanten för de mindre aktieägarna ska vara den största aktieägaren, räknat efter de två största aktieägarna, som är oberoende till de större ägarna samt styrelse och ledning. Valberedningen utser inom sig en ordförande, att leda Valberedningens arbete.

b)    att för det fall någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa två aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,

c)    att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,

d)    att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i IA Industriarmatur Group AB, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.

 1. Uppgifter Valberedning

Valberedningen ska ta fram förslag i nedanstående frågor, vilka därefter ska föreläggas årsstämman för beslut.

a)    Förslag till stämmoordförande

b)    Förslag till antal styrelseledamöter

c)    Förslag till styrelseledamöter

d)    Förslag till styrelseordförande

e)    Förslag till arvoden för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

f)     Förslag till revisor, när detta är aktuellt

g)    Förslag till arvode för Bolagets revisor

h)   Förslag till valberedning inför nästkommande årsstämma.

Valberedningen ska sammanträda minst en gång per år.

Till Valberedningens ledamöter ska ersättning utgå med 5 000 kr.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16) 

Styrelsens förslag till beslut innebär att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier på villkor enligt nedan.

1. Aktiekapitalet skall kunna ökas med upp till 2 500 000 kr.

2. Antalet aktier skall kunna ökas med upp till 500 000 st nya stamaktier.

3. Emissionen får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

4. Betalning för de nya aktierna skall, förutom kontant, även kunna ske genom apport eller kvittning.

5. Bemyndigandet skall gälla intill tiden för nästa årsstämma.

Förslag till särskilt bemyndigande till styrelsen (punkt 17)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 16 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på bolagets webbplats www.industriarmatur.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Göteborg i april 2019

Styrelsen

IA Industriarmatur Group AB (publ)Läs mer hos Cision
Läs mer om IA Industriarmatur