Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-28 10:44:46

Red Reserve Entertainment: Kommuniké från årsstämma i Red Reserve Entertainment AB (publ)

Stockholm den 28 juni 2019 

Vid årsstämman i Red Reserve Entertainment AB (publ) den 28 juni 2019 fattades huvudsakligen följande beslut: 

  •  Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
  •  Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade förlusten om 4 825 766 kronor behandlades i enlighet med styrelsens förslag.
  •  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  •  Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor, varav 100 000 till styrelsens ordförande och 50 000 vardera till övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  •  Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Joel Almstedt och Klas Åström (ordförande) samt nyvälja Alice Orbelin och Robert Cederlund.
  •  Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  •  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission enligt lämnat förslag.
  •  Årsstämman beslutade om incitamentsprogram till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com


Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. 


Läs mer hos Cision
Läs mer om Red Reserve Entertainment