Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-01 09:37:30

Josab Water Solutions AB: Kommuniké från årsstämman 2019 i Josab Water Solutions AB (JOSA), (Spotlightstockmarket), Stockholm 2019-06-28.

Josab Water Solutions AB höll under fredagen den 28 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018. Verkställande direktören Johan Gillgren redogjorde för det gångna verksamhetsåret och bolagets framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare.

Under stämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.

Disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018, och att bolagets ansamlade resultat 25.638.616 överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse.

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman omvalde Zhu Yongjun, Cai Jian Wen, Johan Gillgren, Henry Koskela, Stefan Östlundh och Per-Olof Seeman såsom styrelseledamöter, den sistnämnda såsom oberoende ledamot.

Styrelsearvode.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skulle utgå med 2 prisbasbelopp vardera till de 3 externa styrelseledamöterna.

Revisorer.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Victor Lindhall såsom ansvarig revisor.

Bemyndigande.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra nyemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 10.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock det högsta antal aktier som är tillåtet enligt bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

Stockholm den 28 juni 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSALäs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB