Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-14 13:51:43

Vindico Group AB: Vindico genomför företrädesemission

Styrelsen i Vindico Group AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 3 808 135 kronor genom emission av högst 7 616 270 aktier. Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en övertilldelningsoption av högst 2 383 730 aktier. Nyemissionen tillför cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad emission kan ytterligare 1,5 MSEK tillföras genom nyttjande av överteckningsoptionen.

Emissionen genomförs för att stärka rörelsekapitalet i Vindico Group och ge möjligheter för tillväxt inom de marknadssegment med säkerhetsprodukter som bolaget är verksamt i. Emissionen är fullt garanterad via tecknings- och garantiförbindelser som gjorts av styrelseordförande, VD och större aktieägare i bolaget.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,50 kronor per aktie.

Emissionskursen är 0,60 SEK per aktie.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önska teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska fördelas de till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tidsplan för företrädesemissionen

  • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 21 september 2020.
  • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 17 september 2020.
  • Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt är den 18 september 2020.
  • Teckningsperiod 28 september – 14 oktober 2020.
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 14 oktober 2020.
  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 september – 12 oktober 2020.
  • Handel med BTA kommer att ske från och med den 28 september 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2020.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.vindicogroup.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För frågor om Vindico Group och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Carl Schneider
Styrelseordförande

Vindico Group AB
073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Martin Nyberg
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
070-510 90 01

martin.nyberg@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB