Hem

Reports

Publicerat: 2021-11-10 08:33:00

Respiratorius AB: Kvartalsrapport 3, 2021

2021-07-01 till 2021-09-30

Respiratorius AB (publ)

556552-2652

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 3, 2020 (KONCERN)

Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 221 KSEK (-1 627).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
  • Soliditeten uppgick per 2021-09-30 till 97,7% (94,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2021

  • Bolaget tillfördes 14.4 MSEK, före emissionskostnader, vid inledningen av juli genom utnyttjande av teckningsoptioner, serie 2020/2021 TO1. Totalt utnyttjades 11 985 567 teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 för teckning av 11 985 567 aktier, vilket innebar en utnyttjandegrad om cirka 76 procent.

Huvuddelen av kapitaltillskottet kommer användas för RCD405 (RESP9000) och förberedelser inför klinisk studie.

  • Europeiska patentverket (EPO) meddelade i slutet av augusti att man avser bevilja Respiratorius patentansökan för RESP9000-serien, vilken innefattar läkemedelskandidaten RCD405, (Europeisk Patentansökan Nr. 19740090.6 NOVEL BRONCHODILATING HETERO-LINKED AMIDES). Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i Europa till och med 2039. Detta utgör det första godkännandet för patentfamiljen.
  • Brasiliens patentverk meddelade i slutet av september att man beviljar patent för VAL001, vilket kompletterar tidigare beviljade patent i Europa, USA, Japan, Kanada och Korea.

Patentet gäller en kombination av en HDAC-hämmare (valproinsyra eller valproat) och en steroid som förbehandling inför cytostatika­behandling (R-CHOP) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en lymfkörtel­cancer som årligen drabbar ca 60 000 personer i USA och Europa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Respiratorius rapporterade i mitten av oktober positiva prekliniska resultat från ex vivo effekt­studie med RCD405.

Studien har genomförts vid ett kontrakts­laboratorium specialiserat på att utföra effektstudier med hjälp av vävnadsprover, såsom mänsklig lungvävnad. I studien har RCD405 utvärderats tillsammans med etablerade bronkrelaxerande substanser i luftvägs­vävnad från råtta, hund och människa. I alla experiment observerades en koncentrations­beroende relaxerande effekt av RCD405 efter inducerad kontraktion. I mänsklig luftvägsvävnad var re­laxa­tionen betydande och av samma magnitud som etablerade bronkrelaxerande substanser. Fördelen med RCD405 är dess multifunktionella verkningssätt, vilket framgår av de antiinflammatoriska egen­skaper som har påvisats i LPS-stimulerade humana mononukleära perifera blodceller (PBMC) samt i funktionella enzymanalyser.

  • Respiratorius meddelade i mitten av oktober att utvecklingen av den nya formuleringen, VAL001, har slutförts och att produktion initierats.

Den patentsökta nya formuleringen, VAL001, kombinerar omedelbar frisättning och fördröjd frisättning av natriumvalproat i en kapselformulering. Denna skräddarsydda frisättningsprofil kommer att utvärderas i en farmakokinetisk (PK) fas I-studie på friska försökspersoner. Processen för att inleda PK-studien pågår och ansökningar till etisk kommitté och nationell läkemedelsmyndighetär inskickade. Positiv utvärdering och godkännanden från nödvändiga regulatoriska myndigheter inför studiestart förväntas före utgången av 2021.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Respiratorius AB

Prenumeration