Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-21 17:00:00

Amnode AB: Amnode offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen för Amnode AB ("Amnode") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Amnodes befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 november 2021. Företrädesemissionen tecknades till totalt 100 procent och Amnode tillförs därmed cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 3,4 MSEK erläggs genom kvittning av fordran på Amnode.

Amnode tillförs genom Företrädesemissionen en emissionslikvid om cirka 10,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Företrädesemissionen, som var helt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier, tecknades med företrädesrätt till cirka 43,19 procent mot kontant likvid och cirka 6,54 procent mot kvittning av fordran. Teckningen utan företrädesrätt uppgick till cirka 33,35 procent. Resterande cirka 16,93 procent av Företrädesemissionen tecknades av garanterna enligt avtal.

Företrädesemissionen innebär att Amnodes aktiekapital ökar med 10 173 209,862 SEK, från 10 173 209,862 SEK till 20 346 419,724 SEK, genom nyemission av 1 695 534 nya aktier. Efter Företrädesmissionen kommer antalet aktier i Amnode att uppgå till 3 391 068 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 50 procent.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av styrelsen den 22 november 2021 och som beskrivs i emissionsmemorandumet som Amnode offentliggjorde den 29 november 2021. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som tilldelats aktier.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas kunna ske vecka 2, 2022.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med emissionen

Bokslutskommunikén 2021, jan – dec 2021 publiceras den 25 februari 2022.

Stockholm 2021-12-21

Amnode AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save

Styrelsens ordförande
070-590 18 22
info@amnode.se


Denna information är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-21 17:00 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration