Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-09 07:44:17

Renewable Ventures Nordic AB: Pressmeddelande: Renewable Ventures Nordic AB delårsrapport jan-mar 2022

Renewable Ventures Nordic AB offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.reventures.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar
Renewable Ventures Nordic ABs aktie är äntligen listad på Spotlight Stock Market. Det är såklart glädjande för oss i ledning och styrelse men också för våra aktieägare. Vår ambition är att använda listningen som en plattform för att kunna skapa aktieägarvärde. Vi i styrelse och ledning har en lång och gedigen erfarenhet av investeringar i onoterade och noterade tillväxtföretag och en historia av värdeskapande affärer. Vi har dessutom ett bra affärsflöde av tillväxtbolag som på olika sätt behöver kapital. Med vår kassa uppgående till cirka 6 MSEK, vår portfölj av onoterade bolag och med listningen på Spotlight hoppas vi kunna skapa avkastning till våra aktieägare.

Marcus Bonsib
VD Renewable Ventures Nordic AB

 

Bolagets finansiella översikt för perioden jan-mar 2022

  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 6,8 MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -287,2 TSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,6 TSEK.
  • Substansvärdet uppgick till 11,5 MSEK.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 6,07 SEK.

Väsentliga händelser under och efter perioden

  • Inga väsentliga händelser har skett under perioden. Första dag för handel på Spotlight Stock Market var den 11 april 2022.
     

Ekonomisk utveckling i sammandrag

TSEK                                                                                jan-mar 2022                   jan-mar 2021

Intäkter                          150 25
Rörelseresultat                        -137 -159

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib
+46 721827290

marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB

Prenumeration