Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-20 08:00:00

SolidX AB: SolidX AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021/2022

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021/2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.solidx.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Utdrag ur VD-ordet:

Inledningen av 2022 har varit en spännande period för SolidX. Vår ambition är att differentiera oss i konsultvärlden – vi vill erbjuda mest åt konsulten. Under senaste kvartalet har vi sett en fortsatt stabil tillväxttakt med nyrekryterade konsulter. Som arbetsgivare vill vi utstråla enkelhet och flexibilitet, det är så vi skapar förtroende för våra konsulter. Nu har vi passerat 100 anställda och är på god väg att etablera ett nytt affärsben vilket vi ser som ett kvitto på ett framgångsrikt koncept.

Fjärde kvartalet (2022-02-01 – 2022-04-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 23 742 KSEK (12 943 KSEK), motsvarande en ökning med 83 %.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 561 KSEK (2 420 KSEK), en ökning med 6 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,06 SEK).*
   

Helåret (2021-05-01 – 2022-04-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 63 815 KSEK (31 907 KSEK), en ökning med 100 %.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 268 KSEK (4 308 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,10 SEK).*
 • Likvida medel per 2022-04-30 uppgick till 4 968 KSEK (2 234 KSEK).
   

Definitioner:
*Resultat per aktie baseras på periodens resultat för fjärde kvartalet och på årets resultat för helåret i koncernen. För jämförbarhet har totala antal aktier efter årets genomförda split används som kvot i beräkningen även för föregående års motsvarande period.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 21 februari 2022 ingick SolidX ett leasingavtal med Elgiganten AB och deras samarbetspartner De Lage Landen Finans. Leasingavtalet omfattar hårdvaror som Bolagets konsulter behöver och avtalet syftar till att minska de initiala kostnaderna som uppstår i samband med rekrytering av nya konsulter.
 • Den 25 februari 2022 meddelade SolidX den förväntade intäkts- och vinstnivån för de fyra nyanställda konsulterna samt de sex konsulter som fått förlängda uppdrag under februari 2022. Samtliga konsulter bedöms generera intäkter om cirka 15 miljoner kronor, vilket motsvarar en förväntad vinst om cirka 5,8 miljoner kronor efter personalkostnader.  
 • Den 25 mars 2022 meddelade SolidX att Bolaget har rekryterat fyra nya konsulter och förlängt åtta konsultuppdrag under mars 2022. Samtliga tolv konsulter bedöms generera intäkter om cirka 17,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en förväntad vinst om cirka 6,9 miljoner kronor efter konsulternas personalkostnader. Vid tidpunkten estimeras samtliga konsulter generera en årlig intäkt om cirka 86,5 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 29,9 miljoner kronor efter konsulternas personalkostnader. 
 • Den 30 mars 2022 meddelade SolidX att Bolaget har påbörjat etableringen av det nya dotterbolaget SolidX Care som kommer vara specialiserat på bemanning av vårdpersonal. Som ett initialt steg i upprättandet av SolidX Care har Anton Svenberg rekryterats för att påbörja etableringen av det nya dotterbolaget. 
 • Den 4 april 2022 meddelade SolidX att Bolaget har passerat 100 anställda. Enligt tidigare kommunicerade målsättningar har Bolaget haft som mål att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022. De nyanställda medarbetarna avser både nya konsulter samt interna medarbetare.
 • Den 25 april 2022 meddelade SolidX att Bolaget har rekryterat sju nya konsulter och förlängt sex konsultuppdrag under april 2022. Samtliga 13 konsulter bedöms generera intäkter om cirka 17,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en förväntad vinst om cirka 4 miljoner kronor efter personalkostnader. Vid tidpunkten estimeras samtliga konsulter generera en årlig intäkt om cirka 96,8 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 30,6 miljoner kronor efter konsulternas personalkostnader.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration