Hem

Reports

Publicerat: 2022-05-27 08:00:00

Latvian Forest Company AB: Delårsrapport januari-mars 2022

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 36.356 (17.966,4) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,9 (0,707) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,005 (0,007) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.489 (5.670) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.063.000 (650.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 341,5 (245,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 145,7 (122,8) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 67,5 (61,1) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 191,5 (151,7) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Delårsrapport januari-mars 2022

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 36.356 (17.966,4) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,9 (0,707) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,005 (0,007) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.489 (5.670) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.063.000 (650.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 341,5 (245,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 145,7 (122,8) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 67,5 (61,1) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 191,5 (151,7) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.489 (5.670) hektar. Av dessa var 5.914 (3.636) skog och 1.576 (2.034) annan mark inklusive 1.011 (1.391) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.063.000 (650.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar. Detta är 37 % mer än vid utgången av det första kvartalet 2021.

På de 5.914 hektar som bolaget ägde vid utgången av denna period uppskattas det befintliga virkesförrådet till 1.063.000 m3. Bolagets ledning beräknar, att omedelbart avverkningsbar skog uppgår till 323.000 m3. Inom de kommande 10 åren beräknar bolagsledningen kunna avverka 466.000 m3. Enligt uppdaterad information uppskattar bolagets ledning att det finns 180 m3 växande skog per hektar. Över 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II. Endast 0,6 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna p.g.a. av naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran.

(Karta över befintligt fastighetsinnehav)

Mer detaljerad beskrivning av bolagets innehav finns tillgänglig på bolagets hemsida med länk här: www.latvianforest.se

Avverkning och röjning

Under det första kvartalet har bolaget sålt avverkningsrätter eller avverkat sammanlagt 9.051 kubikmeter, vilket bara är en del av årets planerade ca. 40.000 kubikmeter i avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Det genomsnittliga avverkningspriset var 39,77 EUR per kubikmeter med en inkomst motsvarande 360 TEUR. Bolaget har inte röjt eller genomfört plantering under det första kvartalet.

(Exempel på röjning av asp bestånd nära Irsi, Livland)

Omsättning och resultat

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 341,5 (245,8) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Det operativa rörelseresultatet var 145,7 (122,8) TEUR för det första kvartalet. Årets resultat var 191,7 (151,7) TEUR.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till 26.930 (10.375)  TEUR. Sammanlagt uppgick värdet av skogsmark och övrig mark till 35.883,8 (17.553) TEUR.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med att förbereda avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för exempelvis förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor). De sammanlagda kostnaderna under första kvartalet var 194,7 (123) TEUR.

Virkes och skogsfastighetsmarknaden


Bolagsledningen konstaterar att efterfrågan för alla slags trävaror har fortsatt att öka. Det berör på ett antal faktorer som har påverkat den positiva prisökningen samtidigt. Den 24 februari anföll Ryssland Ukraina och ett fullskaligt krig bröt ut. Som följd av detta har ekonomiska sanktioner införts. Detta leder till att sammanlagt 9 miljoner kubikmeter cellulosa ved som importeras från Finland har börjat att försvinna. Likväl riskerar nästan

8 miljoner kubikmeter sågade trävaror försvinna från den europeiska marknaden.

De ekonomiska begränsningarna mot att köpa ryska råolja och gas leder redan idag till högre energipriser för konsumenter. Bland annat innebär det stigande priser och efterfrågan på flis och ved.

Även den långsiktiga efterfrågan av trävaror i Europa är positivt driven av träbyggande, förpackningsboom och strävan mot en hållbar energisektor. Sammanlagt kan ett ökat behov av 200 miljoner kubikmeter och 25 miljoner ton massa under närmaste decenniet förutspås, enligt vad som står i Danske Banks Skog & Ekonomis nyhetsbrev. 

Nya förslag från EU som EU-taxonomin och EU:s nya skogsstrategi, verkar gå mot allt högre krav när det gäller hållbart skogsbruk och hänsyn till biologisk mångfald. Biologisk mångfald är också en fråga som generellt klättrat allt högre upp på agendan, både för investerare och politiska beslutsfattare. Dessutom lyfts vikten av skogens roll som kolsänka. Frågor som skulle kunna innebära lägre avverkningsnivåer och mindre inflytande för skogsägaren.

De ovannämnda principerna har materialiserats i en skogsbruksdeklaration för Litauen. Där förutses bland annat en ökad vikt av hållbarhet i skogsbruk samt rollen av skog som kolsänka. Dessutom avser deklarationen bättre integration mellan industrin, skogsägarna och staten, samt synkronisering av framtidsplanering. 

Priserna på skogsfastigheter har stigit som följd av rekordpriserna på virkesmarknaden. Även allt fler nya aktörer etablerar sin verksamhet i Lettland med intresset att förvärva och äga skogsfastigheter. Emellertid har bolagsledningen kunnat fortsätta att förvärva nya fastigheter genom att aktivt använda sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris.

(Markberedning för plantering av gran på jordbruksmark nära Rezekne, Latgale)

Finansiering

Latvian Forest Company genomförde en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare vilken avslutades den 28 januari 2022. Totalt tecknades emissionen till 154,2 procent, varav 93,7 procent med stöd av teckningsrätter och 60,4 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har tillfört ca 25 Mkr med syfte att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är att befintliga aktieägare inte ska missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.106.436 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 36.583.521 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 7.165 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.076.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar. Bolaget har sålt 476 hektar jordbruks och annan mark för 1.340.410 EUR i enlighet med den tidigare effektiviseringsplanen.  

Nästa rapport

Halvårsrapport för perioden januari till juni 2022 är planerad att offentliggöras den 22 augusti 2022.

Årsredovisning och årsstämma

Kallelse till årsstämma den 30 juni 2021 skall ske och årsredovisning med tillhörande material kommer att finnas tillgängligt senast två veckor före årsstämman.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2022-05-27

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR
YTD 2022 YTD 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 341.5 245.8 862.6
Övriga intäkter 0.0 0.0 0.4
Summa intäkter 341.5 245.8 863.0
Råvaror och förnödenheter -58.5 -49.3 -195.0
Övriga externa kostnader -124.2 -58.0 -428.4
Personalkostnader 0.0 -14.7 -25.6
Avskrivningar och nedskrivningar -1.0 -1.0 -1.0
Övriga kostnader -12.1 0.0 -36.6
Operativt rörelseresultat 145.7 122.8 176.4
Reavinster fastighetsförsäljningar 0.0 0.0 0.0
Rörelseresultat 145.7 122.8 176.4
Finansiella intäkter 56.6 79.4 53.7
Finansiella kostnader -78.3 -111.6 -368.0
Finansnetto -21.7 -32.2 -314.3
Värdeförändring skog 67.5 61.1 4 845.1
Förvärv till lågt pris 3 530.9
Resultat före skatt 191.5 151.7 8 238.1
Aktuell skatt - - 18.5
ÅRETS RESULTAT 191.5 151.7 8 256.6
AKTIEDATA 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
Genomsnittligt antal aktier 36 663 521 20 511 061 33 330 474
Antal aktier 36 663 521 20 511 061 33 330 474
Resultat per aktie, euro 0.005 0.007 0.248
Eget kapital per aktie, euro 0.900 0.707
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro 0.006 0.014
KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 1 januari 2020 2 297.3 0.0 10 922.2 13 219.5
Periodens resultat 1 139.0 1 139.0
Eget kapital 31 december 2020 2 297.3 0.0 12 061.2 14 358.5
Eget kapital 1 januari 2021 2 297.3 0.0 12 061.2 14 358.5
Nyemission 1435.8 6184.4 7 620.2
Förändring av kapitalstruktur i dotterbolag 300.7 300.7
Valutadifferens -71.7 -71.7
Periodens resultat 8 256.6 8 256.6
Eget kapital 31 december 2021 3 733.1 6 184.4 20 546.8 30 464.3
Eget kapital 1 januari 2022 3 733.1 6 184.4 20 546.8 30 464.3
Nyemission 373.3 1 985.2 2 358.5
Valutadifferens -2.9 -2.9
Periodens resultat 202.3 202.3
Eget kapital 31 mars 2022 4 106.4 8 169.6 20 746.2 33 022.2
KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
TILLGÅNGAR
Skogsmark och övrig mark 8 953.8 7 178.2 8 696.4
Biologiska tillgångar, växande skog 26 930.0 10 375.1 26 670.6
Byggnad 0.0
Fastigheter under inköp + lager 2.3 - 123.8
Nyttjanderättigheter 0.0 2.8 0.0
Långa finansiella fordringar 464.8 334.1 465.8
Depositioner och handpenningar 5.3 76.2 5.3
Summa anläggningstillgångar 36 356.2 17 966.4 35 961.9
Kundfordringar 214.7 139.7 147.5
Kortfristiga fordringar 212.2 666.9 139.4
Likvida medel 3 488.0 629.9 1 251.8
Summa omsättningstillgångar 3 914.9 1 436.5 1 538.7
SUMMA TILLGÅNGAR 40 271.1 19 402.9 37 500.6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 33 011.4 14 510.2 30 464.3
Avsättningar nyttjanderättigheter 212.6 2.8 212.6
Räntebärande långfristiga skulder 4 992.6 4 359.0 5 016.8
Räntebärande kortfristiga skulder 1 489.0 29.0 1 491.5
uppskjuten skatteskuld 0.0 2.1
Leverantörsskulder 21.5 302.4 30.6
Skatteskuld 0.0 1.3
Förskott från kunder 298.3 36.8
Övriga skulder, ej räntebärande 27.0 17.5 8.8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 218.7 182.0 235.8
Summa skulder 7 047.1 4 889.9 6 823.7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 271.1 19 402.9 37 500.6
Ställda säkerheter 1 080.1 1 080.1 1 080.10
Soliditet 82.0% 74.8% 81.2%
Skuldsättningsgrad 0.21 0.34 0.22
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
Rörelseresultat 145.7 122.8 176.4
Justeringsposter:
 - Avskrivningar anläggningstillgångar 1.0 1.0 1.0
 - Erhållna räntor 8.1 0.0 3.8
- Erlagda räntor -72.0 -52.3 -339.7
 -Skatter 18.5
Realiserade valutaförändringar 30.9  21.6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 113.7 71.5 -118.4
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 118.3 206.7 1 278.4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 232.0 278.2 1 160.0
Investeringsverksamheten
Försäljning/Inköp av mark +/- -132.9 -263.9 -1 782.1
Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- -316.4 -821.6 -8 802.2
Avsättningar 212.6
Depositioner 0.0 -657.4 0.0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -449.3 -1 742.9 -10 371.7
Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 358.3  7 849.2
Ökning av långfristiga fordringar -121.2
Förändring av lån 95.2 1 142.6 2 084.5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 453.5 1 424.6 9 812.5
ÅRETS KASSAFLÖDE 2 236.2 -40.1 600.8
Likvida medel vid årets ingång 1 251.8 651.0 651.0
Årets kassaflöde enligt ovan 2 236.2 -40.1 600.8
Valutakursförändring likvida medel 0.0 19.0 -
Likvida medel vid periodens utgång 3 488.0 629.9 1 251.8
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR YTD 2022 YTD 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 15.0 - 45.0
Övriga externa kostnader -70.3 -37.6 -213.7
Personalkostnader - - -25.6
Övriga kostnader -0.8
Rörelseresultat -55.3 -37.6 -195.1
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 53.3 54.8 77.5
Finansiella kostnader -36.1 -67.0 -829.7
Finansnetto 17.2 -12.2 -752.2
Resultat efter finansiella poster -38.1 -49.8 -947.3
PERIODENS RESULTAT -38.1 -49.8 -947.3
EGET KAPITAL OCH SKULDER 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
Eget kapital 20 311.9 11 269.0 17 991.7
Räntebärande skulder 1 450.5 3 320.5 1 462.5
Övriga skulder 9.5 16.3 13.8
Upplupna kostnader 130.5 93.5 128.9
Summa skulder 1 590.5 3 430.3 34.2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 902.4 14 699.3 11 891.7
Soliditet 92.7% 76.7% 99.7%
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag 11 552.5 8 655.7 11 552.5
Fordran koncernföretag 7 582.8 5 525.6 7 569.5
Depositioner 0.0 5.3 0.0
Summa anläggningstillgångar 19 135.3 14 186.6 19 122.0
Kortfristiga fordringar 72.3 21.9 44.8
Kassa och bank 2 694.8 490.8 430.1
Summa omsättningstillgångar 2 767.1 512.7 474.9
SUMMA TILLGÅNGAR 21 902.4 14 699.3 19 596.9
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2020 2 297.3 0.0 9 653.0 11 950.3
Årets resultat -631.5 -631.5
Utgående eget kapital 31 december 2020 2 297.3 0.0 9 021.5 11 318.8
Ingående eget kapital 1 januari 2021 2 297.3 0.0 9 021.5 11 318.8
Nyemission 1 435.8 6 184.4 7 620.2
Periodens resultat -947.3 -947.3
Utgående eget kapital 31 december 2021 3 733.1 6 184.4 8 074.2 17 991.7
Ingående eget kapital 1 januari 2022 3 733.1 6 184.4 8 074.2 17 991.7
Nyemission 373.3 1 985.2 2 358.5
Valutadifferens -0.2 -0.2
Periodens resultat -38.1 -38.1
Utgående eget kapital 31 mars 2022 4 106.4 8 169.6 8 035.9 20 311.9
MODERFÖRETAGETSKASSAFLÖDESANALYS, TEUR 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021
Rörelseresultat 0.0 -37.6 -195.1
Justeringsposter:
 - Erhållna räntor 13.3 7.6 46.1
 - Erlagda räntor -29.8 -48.0 -144.2
 - Förlust vid avyttring av DB -657.4
 - Realiserade valutaförändringar 33.7 - 3.3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 17.2 -78.0 -947.3
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -42.2 1 496.2 -361.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -25.0 1 418.2 -1 308.3
Investeringsverksamheten
Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/- - -  -2 914.0
Ökning av övriga tillgångar -5.3
Förvärv nyttjanderätter 0.0 -17.6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5.3 -17.6 -2 914.4
Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 358.3  7 620.2
Minskning/Ökning lån +/- -13.3 -1 512.5 -3 556.4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 345.0 -1 512.5 4 063.8
ÅRETS KASSAFLÖDE 2 314.7 -111.9 -158.9
Likvida medel vid årets ingång 430.1 583.7 583.7
Årets kassaflöde enligt ovan 2 314.7 -111.9 -158.9
Valutakursförändring likvida medel 0.0 19.0
Likvida medel vid periodens utgång 2 744.8 490.8 424.8

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Utskick från Spotlight Group