Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-18 08:30:00

Sensidose Aktiebolag: Sensidose delårsrapport januari-juni 2022: Fortsatt tillväxt i kombination med investeringar i anpassning av dosautomaten MyFID, produktutveckling och börsnotering

Andra kvartalet fortsatte positivt med en omsättningsökning med 21% jämfört med 2021. För första halvåret uppgår tillväxten till 32%, vilket gör 2022 till Bolagets bästa år hittills. Tillväxten drevs av en hög efterfrågan i samband med att sjukvården inte hämmas av COVID pandemin som tidigare. Kostnader för anpassningar av dosautomaten till följd av komponentbrist, utvecklingskostnader för nya manuella dosapparaten samt engångskostnader för börsnoteringen bidrog planenligt till det försämrade resultat för kvartalet.

Andra kvartalet i sammandrag (april-juni 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 21 (2) % och uppgick till 1 883 (1 552) Tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 213 (-1 977) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,30) kr.
 • Likvida medel uppgick till 20 731 (7 404) Tkr

Första halvåret i sammandrag (januari-juni 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 32 (-14) % och uppgick till 3 894 (2 957) Tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 297 (-3 161) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,52 (-0,48) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Den 19 april 2022 till den 3 maj 2022 ägde anmälningsperioden, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, rum för Bolagets nyemission i samband med notering på Spotlight stock market. Nyemissionen fulltecknades vilket innebar att emissionen tillförde Sensidose cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare om 1,5 MSEK för tidigare erhållet brygglån om 7,5 MSEK. Brygglån och kompensation kvittas i sin helhet mot units. Aktiekapitalet ökade med 4 530 000 SEK, från 7 428 651 SEK till 11 958 651 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökade med 4 530 000, från 7 428 651 aktier till 11 958 651 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie.
 • Den 12 maj inleddes handeln i Bolags aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market.

Verkställande direktör Jack Spira kommenterar kvartalet:

 • Komponentbrist har medfört att alternativa lösningar för produktion av MyFID görs vilket kräver en omarbetning av delar av mjukvaran.
 • Sensidose inleder processen att förstärka organisationen med en COO/vice VD.
 • Arbetet med den nya manuella doseringsapparaten Orafid fortlöper enligt plan.

"Tillväxten i omsättning höll i sig under kvartalet genom en hög efterfrågan och god effektivitet i vår interna hantering av befintliga dosautomater. Ytterligare hjälpmedel vid förskrivning av Flexilev, såsom e-support för dosberäkning som startats under våren bidrar och förstärker vårt koncept. Resultatet belastades av engångskostnader kopplat till börsnoteringen, anpassningen av MyFID till nya komponenter samt av investeringar i utvecklingen vår nya manuella dosautomat."

"Periodens viktigaste händelse var börsnoteringen av Sensidose på Spotlight Market den 12:e maj. Intresset för erbjudandet var positivt speciellt med tanke på det kärva börsklimat som rådde under kvartalet. Uppmärksamheten från börsnoteringen har bidragit till ökade möjligheter för rekrytering av kompetent personal samt en större kännedom om bolaget. Med en stabil kassa, en uppskattad produkt på marknaden samt framsteg i våra tillväxtinitiativ är Sensidose väl positionerat för att nå våra långsiktiga målsättningar."

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på Sensidose.se, för mer information kontakta:

Jack Spira
VD
jack.spira@sensidose.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag

Prenumeration