Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-24 08:50:00

Arcede Pharma AB: DEN FÖRSTA DELEN AV DET TOXIKOLOGISKA PROGRAMMET MED RCD405 ÄR AVSLUTAD OCH VISAR ATT SUBSTANSEN TOLERERADES VÄL.

Arcede Pharma meddelar att läkemedelskandidaten RCD405 tolererades väl och inga oväntade effekter eller biverkningar observerades vid upprepad dosering under 4 veckor med höga doser, i de första och nu avslutade toxikologiska studierna.

RCD405 har utvärderats i pre-kliniska toxikologiska säkerhetsstudier med upprepad dosering under 4 veckor med syfte att bekräfta att substansen är säker inför de kommande kliniska studierna. Försöken som nu är avslutade utgör den första hälften av de planerade och myndighetsreglerade studierna. Studierna har genomförts i enlighet med Good Laboratory Practice (GLP) och har utförts i samarbete med ett erkänt kontraktslaboratorium. Samtliga insamlade data, vilka bl.a. inkluderar, kliniska observationer, mortalitet, vikt, patologi, koncentrationer av RCD405 samt blodvärden, har analyserats och evaluerats. Slutsatsen är att RCD405 vid höga doser, givet dagligen i upp till 4 veckor, tolererades väl. Därmed återstår den sista delen av det toxikologiska programmet som krävs inför fas-1-studier i människa. De återstående studierna, vilka är likartade med de som just avslutats och det enda som skiljer dem åt är att de utförs i olika djurarter, har delvis påbörjats. Några av studierna är emellertid fördröjda jämfört med ursprunglig planering och förseningen är enkom relaterad till rent resursmässiga orsaker hos kontraktslaboratoriet.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022.

Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB

Utskick från Spotlight Group