Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-10 11:42:24

Arcede Pharma AB: Kvartalsrapport 3 för räkenskapsåret 2023

Arcede Pharma AB publicerar kvartalsrapport 3 för perioden 1 juli 2023 till 30 september 2023.

Sammanfattning av kvartalsrapport 3:

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 575 KSEK.

 • Resultatet per aktie1 uppgick till -0,09 SEK.

 • Soliditeten uppgick2 per 2023-09-30 till 88 %.

1: Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 044 577 aktier (genomsnittligt antal aktier).
2: Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under perioden:

 • Styrelsen i Arcede Pharma AB beslutade den 14 juli 2023 att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”), vilket godkändes vid den extra bolagsstämma som hölls den 17 augusti 2023.
 • Den 21 augusti 2023 offentliggjordes bolagets memorandum med anledning av företrädesemissionen.
 • Teckningsperioden inleddes den 24 augusti med följande villkor:
  • En (1) befintlig aktie ger tjugofem (25) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit i Bolaget.
  • Teckningskursen är 0,09 SEK per Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 1.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden motsvarande cirka 38 procent av Företrädesemissionen.
 • Den 5 september meddelades att bolaget ingått avtal med externa investerare om en så kallad toppgaranti i den då pågående företrädesemissionen. Toppgarantin uppgick till 1 MSEK, vilket innebar att Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden om totalt cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av företrädesemissionen.
 • Den 8 september 2023 var sista dagen för teckning i Arcede Pharmas företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”).
 • Den 11 september 2023 offentliggjorde bolaget utfallet i företrädesemission av units. Totalt tecknades 96 934 429 units, motsvarande cirka 66 procent av företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 156 184 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 6 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 72 procent och inga emissionsgarantier behöver tas i anspråk.
 • Arcede Pharma meddelade den 22 september att företrädesemissionen av units registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (”BTU”) ersätts med stamaktier och teckningsoptioner serie TO 1.

Väsentliga händelser efter periodens slut:

 • Den 13 oktober meddelade Arcede Pharma att Erik Magnusson utsetts till finanschef (CFO).
 • Den 8 november meddelade bolaget att RCD405 tolererades väl även i den sista toxikologiska studien. Det toxikologiska programmet inför de första kliniska studierna är därmed avslutat.

VD har ordet: 
Jag vill börja med att tacka alla nya och gamla aktieägare som deltog i företrädesemissionen som avslutades i början på september och möjliggjorde att vi fick in extra kapital på cirka 9,2 MSEK (brutto). Vi är oerhört tacksamma för detta finansiella stöd som möjliggör att vi kan genomföra flertalet av de studier som är nödvändiga samt som vi anser vara viktiga för den fortsatta utvecklingen. Med tanke på det bistra börsklimatet och det makroekonomiska läget kan utfallet anses som tillfredsställande då emissionen tecknades till 72%.

Under hösten har vi även tillsammans professor Arne Egestens och hans kollegor på Lunds universitet samt Mikael Adner på Karolinska Institutet sammanställt och analyserat data från de studier som genomförts i samarbete med dessa två forskargrupper. Resultaten påvisar tydligt den luftvägsrelaxerande samt anti-inflammatoriska effekten av RCD405, bland annat i två olika sjukdomsmodeller (in vivo) där luftvägsinflammation inducerades. Dessa resultat planeras att publiceras i någon av de vetenskapliga tidskrifter som finns inom det respiratoriska forskningsområdet.

Planeringen inför de kommande kliniska studierna är också i full gång, där studiedesign, förberedelser för tillverkning och produktion av substans respektive inhalatorer, samt sammanställning av all dokumentation m.m. tar mycket tid i anspråk. Jag är därför tacksam att vi nu fått vår finanschef, Erik Magnusson, som resurs i bolaget. Vi kan därmed fördela arbetsuppgifterna och Erik kan med sin långa erfarenhet och gedigna kompetens fokusera på bl.a. den finansiella planeringen samt investerar-relationer.

Ännu en gång ett stort tack till alla gamla och nya aktieägare som följer oss och stödjer oss i det viktiga utvecklingsarbetet av RCD405.

Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB