Hem

CEO
Anders Eriksson är Bolagets CEO. CEO ansvarar, tillsammans med Bolagets executive vice president och CFO för bl.a. Bolagets interna corporate governance, regelefterlevnad, juridik, ekonomi och hantering av externa kontrollfunktioner. CEO är även ansvarig för rapportering till myndigheter.

CFO 
Mikael Renck är Bolagets CFO. CFO ansvarar bl.a. för den löpande bokföringen, års- och halvårsbokslut, månadsbokslut, deklarationer, rapporter till Finansinspektionen och den löpande registreringen av fakturor och betalningar. CFO är direkt underställd Bolagets vice VD.

Head of Surveillance
Peter Nylén är Head of Surveillance för Spotlight. I sin roll som chef för Spotlights marknadsövervakning har Peter Nylén inget resultatansvar och bedöms inte på några kvantitativa grunder utan ska endast verka för att driva en sund och serviceinriktad marknadsövervakning.

De tre försvarslinjerna
Spotlight Stock Market AB (”Bolaget”) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Med anledning därav ställs särskilda krav på Bolagets interna styrning och kontroll.

Bolaget arbetar utifrån modellen med de tre försvarslinjerna. Genom detta arbete möjliggör Bolaget en effektiv riskhantering, intern styrning och kontroll.

Den förste linjen består av riskhantering och regelefterlevnad som en del av den dagliga verksamheten. Verksamheten äger och hanterar sina risker samt utför regelefterlevnad.

Den andre linjen utgörs av oberoende styrning, stöd och kontroll av riskhantering och regelefterlevnad i verksamheten. Dessa funktioner utgörs av risk & compliance.

Huvudansvarig för Bolagets funktion för riskhantering tillhandahålls koncerninternt av Nils Lansing (jur. kand.) vid Markets & Corporate Law, som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Bolaget har inrättat tre riskråd vilka sammanträder kvartalsvis. Funktionen för riskhantering rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Huvudansvarig för Bolagets funktion för regelefterlevnad (compliance) tillhandahålls koncerninternt av Alexander Curling (jur.kand) vid Markets & Corporate Law, som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Bolagets executive vice president sammanträder flera gånger per månad med funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll. Båda funktionerna rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Den tredje linjen utför således en oberoende granskning av verksamheten och kontrollfunktioner. Denna funktion är lagd externt inom verksamheten, och utgörs av en internrevisor.

Bolaget anlitar via uppdragsavtal Transcendent Group för funktionen för internrevision.


Rapportering av sårbarheter enligt Responsible Disclosure