Hem

CEO
Peter Gönczi är Bolagets CEO. CEO ansvarar, tillsammans med Bolagets executive vice president och CFO för bl.a. Bolagets interna corporate governance, regelefterlevnad, juridik, ekonomi och hantering av externa kontrollfunktioner. CEO är även ansvarig för rapportering till myndigheter.

Executive vice president
Markus Neuding är Bolagets executive vice president. Executive vice president har en central funktion i Bolaget och är direkt underställd Bolagets CEO.

CFO 
Mikael Renck är Bolagets CFO. CFO ansvarar bl.a. för den löpande bokföringen, års- och halvårsbokslut, månadsbokslut, deklarationer, rapporter till Finansinspektionen och den löpande registreringen av fakturor och betalningar. CFO är direkt underställd Bolagets vice VD.

Head of Surveillance
Peter Nylén är Head of Surveillance för Spotlight. I sin roll som chef för Spotlights marknadsövervakning har Peter Nylén inget resultatansvar och bedöms inte på några kvantitativa grunder utan ska endast verka för att driva en sund och serviceinriktad marknadsövervakning.

Marketplace Manager
Anders Eriksson är marknadsplatschef på Spotlight. Anders Eriksson är ansvarig för det operativa affärsarbetet på Spotlight och är inte operativt involverad i marknadsövervakningen.

De tre försvarslinjerna
ATS Finans AB (”Bolaget”) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Med anledning därav ställs särskilda krav på Bolagets interna styrning och kontroll.

Bolaget arbetar utifrån modellen med de tre försvarslinjerna. Genom detta arbete möjliggör Bolaget en effektiv riskhantering, intern styrning och kontroll.

I den första försvarslinjen ingår framförallt styrelse, VD, vice VD och ekonomichef. Dessa är verksamhetens primära riskägare och ansvarar för att verksamheten upprätthåller en hållbar riskkultur.

Den andra försvarslinjen är mer funktionellt orienterad. I denna försvarslinje ingår funktioner som specifikt arbetar med riskövervakning. Dessa funktioner är stödjande och övervakande samt oberoende i förhållande till affärsverksamheten.

Huvudansvarig för Bolagets funktion för riskhantering tillhandahålls internt av Simon Lindskoug (jur. kand.) som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Bolaget har inrättat tre riskråd vilka sammanträder kvartalsvis. Funktionen för riskhantering rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Huvudansvarig för Bolagets funktion för regelefterlevnad (compliance) tillhandahålls internt av Magnus Ahlgren (jur.kand) som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Bolagets executive vice president sammanträder flera gånger per månad med funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll. Båda funktionerna rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Även Bolagets tredje försvarslinje är funktionellt orienterad och oberoende i förhållande till affärsverksamheten. Denna består av internrevisionsfunktionen. Internrevisionen arbetar på uppdrag av styrelsen och granskar den första och andra försvarslinjens arbete.

Bolaget anlitar via uppdragsavtal Transcendent Group för funktionen för internrevision.

Bolagets vice VD sammanträder löpande med internrevisionsfunktionen. Internrevisorn rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Rapportering av sårbarheter enligt Responsible Disclosure