Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB    ATS Finans Holding koncernen 2020-06-30
         
(kr)          
Kapitalinstrument   15,791,750   17,642,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,147,500  
varav: pågående ännu ej registrerad emission       5,495,000  
Balanserat resultat   23,292,963   46,957,991  
Periodens resultat   4,253,562   4,570,980  
Avdragsposter          
Icke godtagbar del av delårs- eller årsresultat   -4,253,563   -4,570,980  
Goodwill för immateriella tillgångar   -1,581,343   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -2,214,948   -2,214,948  
Beslutad utdelning   -   -5,173,000  
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital   -8,049,854   -33,355,543  
Kärnprimärkapital   35,288,421   31,244,948  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   35,288,421   31,244,948  
           
           
Uppgifter om exponeringsbelopp          
Totalt riskvägt exponeringsbelopp          
           
Kreditrisk (Schablonmetoden)   40,975,468   37,641,282  
Instutioner   4,697,404   6,543,269  
Företag   19,079,376   22,310,420  
Övrigt (ej hushåll)   17,198,688   8,787,593  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)          
Marknadsrisk (Schablonmetoden)   0   0  
Operativ risk (Schablonmetoden)   181,506,689   178,392,081  
Totalt riskvägd exponering   222,482,157   216,033,363  
           
           
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad          
Kärnprimärkapitalrelation   15.86%   14.46%  
Primärkapitalrelation   15.86%   14.46%  
Total kapitaltäckningsgrad   15.86%   14.46%  
Kombinerat buffertkrav   5,562,054   5,400,834  
Kapitalkonserveringsbuffert   5,562,054   5,400,834  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav   23,360,626   22,683,503  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav   23,360,626   22,683,503  
           
Uppgifter om internt kapitalbehov          
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   3,278,037 - 3,011,303 -
Marknadsrisk   - - - -
Operativ risk   14,520,535 - 14,271,366 -
Övrigt   - - - -
Totalt   17,798,573   17,282,669  
           
           
Uppgifter om likviditet          
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   23,490,000   32,719,000  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   43,338,276   69,171,471  
Skulder   26,188,589   29,800,648  
Balansomslutning   69,526,865   98,972,119  
           
Nyckeltal          
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   34%   33%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   62%   70%  
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   90%   110%  
Bruttosoliditet (%)   57%   44%