Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB    Spotlight Group koncernen 2020-09-30
         
(kr)          
Kapitalinstrument   15,791,750   17,642,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,932,500  
varav: överkursfond       4,710,000  
Balanserat resultat   23,292,963   41,787,662  
Periodens resultat   9,174,481   8,014,924  
           
Avdragsposter          
Goodwill för immateriella tillgångar   -1,449,565   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -1,845,789   -1,845,789  
           
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital   -3,295,354   -27,813,384  
Kärnprimärkapital   44,963,840   39,631,702  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   44,963,840   39,631,702  
           
           
Uppgifter om exponeringsbelopp          
Totalt riskvägt exponeringsbelopp          
           
Kreditrisk (Schablonmetoden)   43,068,286   42,645,635  
Institutioner   5,653,045   5,982,872  
Företag   19,762,306   21,564,790  
Övrigt (ej hushåll)   17,652,935   15,097,973  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)   -   -  
Marknadsrisk (Schablonmetoden)   -   -  
Operativ risk (Schablonmetoden)   181,506,689   178,392,081  
Totalt riskvägd exponering   224,574,975   221,037,716  
           
           
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad          
Kärnprimärkapitalrelation   20.02%   17.93%  
Primärkapitalrelation   20.02%   17.93%  
Total kapitaltäckningsgrad   20.02%   17.93%  
Kombinerat buffertkrav   5,614,374   5,525,942  
Kapitalkonserveringsbuffert   5,614,374   5,525,942  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav   23,580,372   23,208,960  
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande pelare 2 krav   23,580,372   23,208,960  
           
Uppgifter om internt kapitalbehov          
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   3,445,463 - 3,411,651 -
Marknadsrisk   - - - -
Operativ risk   14,520,535 - 14,271,366 -
Övrigt   - - - -
Totalt   17,965,998   17,683,016  
           
           
Uppgifter om likviditet          
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   28,266,000   29,915,000  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   48,259,194   67,445,086  
Skulder   26,893,486   33,759,045  
Balansomslutning   75,152,680   101,204,131  
           
Nyckeltal          
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   38%   30%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   64%   67%  
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   105%   89%  
Bruttosoliditet (%)   63%   54%