Periodisk rapportering | Spotlight
Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB ATS Finans Holding koncernen
(kr)   2018-09-30
Kapitalinstrument 15 791 750 12 147 500
varav: aktiekapital 15 791 750 12 147 500
Balanserat resultat 17 647 940 39 992 436
Periodens resultat -5 508 188 -5 488 480
Goodwill för immateriella tillgångar -2 503 790 -25 967 595
Uppskjutna skattefordringar - -
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital -2 503 790 -25 967 595
Kärnprimärkapital 25 427 712 20 683 861
Övrigt primärkapital - -
Supplementärkapital - -
Total kapitalbas 25 427 712 20 683 861
Uppgifter om exponeringsbelopp ATS Finans AB ATS Finans Holding koncernen
Totalt riskvägt exponeringsbelopp    
Kreditrisk (Schablonmetoden) 36 841 678 27 331 521
Institutioner 1 310 800 1 726 623
Företag - -
Övrigt (ej hushåll) 35 530 878 25 604 898
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)    
Marknadsrisk (Schablonmetoden) 7 082 558 7 082 558
Operativ risk (Schablonmetoden) 151 588 939 151 751 018
Totalt riskvägd exponering 195 513 175 186 165 097
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad ATS Finans AB  ATS Finans Holding koncernen
Kärnprimärkapitalrelation 13,01% 11,11%
Primärkapitalrelation 13,01% 11,11%
Total kapitaltäckningsgrad 13,01% 11,11%
Kombinerat buffertkrav 4 887 829 4 654 127
kapitalkonserveringsbuffert 4 887 829 4 654 127
Kontracyklisk buffert - -
Systemriskbuffert - -
Uppgifter om internt kapitalbehov ATS Finans AB    ATS Finans Holding koncernen  
  Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk 2 947 334 - 2 186 522 -
Marknadsrisk 566 605 - 566 605 -
Operativ risk 12 127 115 - 12 140 081 -
Övrigt - - - -
Totalt 15 641 054   14 893 208  
Uppgifter om likviditet ATS Finans AB  ATS Finans Holding koncernen
Likviditetsreserv    
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 6 553 999 8 633 117
Finansiering exkl. klientmedel    
Eget kapital 21 457 195 46 651 456
Skulder 21 457 195 19 746 023
Balansomslutning 49 388 697 66 397 479
Nyckeltal    
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) 13% 13%
Eget kapital / Balansomslutning (%) 57% 70%
Kassalikviditet (likviditetsreserv + kortfristiga fordringar / kortfristiga skulder) 138% 156%
Primärkapital / Totalt exponeringsbelopp 59% 56%