Periodisk rapportering | Spotlight
Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen
(kr)       2019-03-31  
Kapitalinstrument   15,791,750   12,147,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,147,500  
Balanserat resultat   16,787,795   39,646,813  
Periodens resultat   -   -  
Goodwill för immateriella tillgångar   -2,240,234   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -4,060,741   -4,060,741  
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital   -6,300,975   -30,028,336  
Kärnprimärkapital   26,278,570   21,765,977  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   26,278,570   21,765,977  
Uppgifter om exponeringsbelopp ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Totalt riskvägt exponeringsbelopp        
         
Kreditrisk (Schablonmetoden) 38,488,275   37,360,495  
Instutioner 2,012,481   2,345,465  
Företag 15,710,967   21,442,902  
Övrigt (ej hushåll) 20,764,827   13,572,128  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)        
Marknadsrisk (Schablonmetoden) 0   0  
Operativ risk (Schablonmetoden) 165,994,562   164,385,806  
Totalt riskvägd exponering 204,482,837   201,746,301  
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Kärnprimärkapitalrelation   12.85%   10.79%  
Primärkapitalrelation   12.85%   10.79%  
Total kapitaltäckningsgrad   12.85%   10.79%  
Kombinerat buffertkrav   5,112,071   5,043,658  
kapitalkonserveringsbuffert   5,112,071   5,043,658  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav   21,470,698   21,183,362  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav   21,470,698   21,183,362  
Uppgifter om internt kapitalbehov   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   3,079,062 - 2,988,840 -
Marknadsrisk   0 - 0 -
Operativ risk   13,279,565 - 13,150,864 -
Övrigt   - - - -
Totalt   16,358,627   16,139,704  
           
Uppgifter om likviditet   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   10,062,405   11,727,327  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   33,608,928   52,533,352  
Skulder   25,554,291   32,361,844  
Balansomslutning   59,163,219   84,895,196  
Nyckeltal   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   17%   14%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   57%   62%  
kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   39%   36%  
Bruttosoliditet (%)   50%   40% 1.348598277
Bruttosoliditetsgrad   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Totalt exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad   1,254,938,591   -  
Bruttosloiditetsgrad (%)   12.41%   -  
Bruttosoliditetsg   n/a   -