Periodisk rapportering | Spotlight
Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB ATS Finans Holding koncernen
(kr)   2018-12-31
Kapitalinstrument 15,791,750 12,147,500
varav: aktiekapital 15,791,750 12,147,500
Balanserat resultat 17,647,939 39 992 436
Periodens resultat -3,419,086 -4,342,130
Goodwill för immateriella tillgångar -2,372,012 -25,967,595
Uppskjutna skattefordringar - -
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital -2,372,012 -25,967,595
Kärnprimärkapital 27,648,591 21,830,212
Övrigt primärkapital - -
Supplementärkapital - -
Total kapitalbas 27,648,591 21,830,212
Uppgifter om exponeringsbelopp ATS Finans AB ATS Finans Holding koncernen
Totalt riskvägt exponeringsbelopp    
Kreditrisk (Schablonmetoden) 43,452,121 32,851,471
Institutioner 2,380,767 2,789,656
Företag - -
Övrigt (ej hushåll) 41,071,354 30,061,815
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)    
Marknadsrisk (Schablonmetoden) 2,977,294 2,977,294
Operativ risk (Schablonmetoden) 151,588,939 151,751,018
Totalt riskvägd exponering 198,018,354 187,579,783
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad ATS Finans AB  ATS Finans Holding koncernen
Kärnprimärkapitalrelation 13.96% 11.64%
Primärkapitalrelation 13.96% 11.64%
Total kapitaltäckningsgrad 13.96% 11.64%
Kombinerat buffertkrav 4,950,459 4,689,495
kapitalkonserveringsbuffert 4,950,459 4,689,495
Kontracyklisk buffert - -
Systemriskbuffert - -
Uppgifter om internt kapitalbehov ATS Finans AB    ATS Finans Holding koncernen  
  Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk 3,476,170 - 2,628,118 -
Marknadsrisk 238,184 - 238,184 -
Operativ risk 12,127,115 - 12,140,081 -
Övrigt - - - -
Totalt 15,841,469   15,006,383  
Uppgifter om likviditet ATS Finans AB  ATS Finans Holding koncernen
Likviditetsreserv    
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 11,903,835 13,948,279
Finansiering exkl. klientmedel    
Eget kapital 30,020,603 47,797,807
Skulder 26,817,532 26,673,143
Balansomslutning 56,838,135 74,470,950
Nyckeltal    
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) 21% 19%
Eget kapital / Balansomslutning (%) 53% 64%
Kassalikviditet (likviditetsreserv + kortfristiga fordringar / kortfristiga skulder) 143% 160%
Primärkapital / Totalt exponeringsbelopp 52% 46%