Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen
(kr)       2019-12-31  
Kapitalinstrument   15,791,750   12,147,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,147,500  
Balanserat resultat   16,787,795   39,737,304  
Periodens resultat   -   -  
Verifierad vinst (31 april 2019)   2,805,113   2,453,413  
Goodwill för immateriella tillgångar   -1,844,899   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -2,953,266   -2,953,266  
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital   -4,798,165   -28,920,861  
Kärnprimärkapital   30,586,493   25,417,356  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   30,586,493   25,417,356  
           
Uppgifter om exponeringsbelopp ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Totalt riskvägt exponeringsbelopp        
         
Kreditrisk (Schablonmetoden) 44,996,249   40,470,945  
Instutioner 3,204,852   3,767,885  
Företag 22,317,418   28,473,395  
Övrigt (ej hushåll) 19,473,979   8,229,665  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)        
Marknadsrisk (Schablonmetoden) -   -  
Operativ risk (Schablonmetoden) 165,994,562   164,385,806  
Totalt riskvägd exponering 210,990,811   204,856,751  
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Kärnprimärkapitalrelation   14.50%   12.41%  
Primärkapitalrelation   14.50%   12.41%  
Total kapitaltäckningsgrad   14.50%   12.41%  
Kombinerat buffertkrav   5,274,770   5,121,419  
kapitalkonserveringsbuffert   5,274,770   5,121,419  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav   22,154,035   21,509,959  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav   22,154,035   21,509,959  
Uppgifter om internt kapitalbehov   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   3,599,700 - 3,237,676 -
Marknadsrisk   - - - -
Operativ risk   13,279,565 - 13,150,864 -
Övrigt   - - - -
Totalt   16,879,265   16,388,540  
Uppgifter om likviditet   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   16,024,259   18,839,425  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   41,159,068   59,973,804  
Skulder   28,432,154   33,640,725  
Balansomslutning   69,591,222   93,614,529  
           
Nyckeltal   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   23%   20%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   59%   64%  
kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   56%   56%  
Bruttosoliditet (%)   47%   39%