Periodisk rapportering | Spotlight
Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen
(kr)       2019-06-30  
Kapitalinstrument   15,791,750   12,147,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,147,500  
Balanserat resultat   16,787,795   39,646,813  
Periodens resultat   -   -  
Verifierad vinst (31 april 2019)   2,805,113   2,453,413  
Goodwill för immateriella tillgångar   -2,108,456   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -3,691,582   -3,691,582  
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital   -5,800,038   -29,659,177  
Kärnprimärkapital   29,584,620   24,588,549  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   26,278,570   24,588,549  
Uppgifter om exponeringsbelopp ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Totalt riskvägt exponeringsbelopp        
         
Kreditrisk (Schablonmetoden) 42,524,311   39,975,225  
Instutioner 2,568,698   2,900,807  
Företag 16,872,169   22,202,457  
Övrigt (ej hushåll) 23,083,444   14,871,961  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)        
Marknadsrisk (Schablonmetoden) 0   0  
Operativ risk (Schablonmetoden) 165,994,562   164,385,806  
Totalt riskvägd exponering 208,468,873   204,361,031  
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Kärnprimärkapitalrelation   14.19%   12.03%  
Primärkapitalrelation   14.19%   12.03%  
Total kapitaltäckningsgrad   14.19%   12.03%  
Kombinerat buffertkrav   5,211,722   5,109,026  
kapitalkonserveringsbuffert   5,211,722   5,109,026  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav   21,889,232   21,457,908  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav   21,889,232   21,457,908  
Uppgifter om internt kapitalbehov   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   3,401,945 - 3,198,018 -
Marknadsrisk   0 - 0 -
Operativ risk   13,275,565 - 13,150,864 -
Övrigt   - - - -
Totalt   16,677,510   16,348,882  
Uppgifter om likviditet   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   12,843,489   14,504,036  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   37,070,252   55,803,058  
Skulder   28,063,123   34,331,693  
Balansomslutning   65,133,375   90,134,751  
Nyckeltal   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   20%   16%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   57%   62%  
kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   46%   45%  
Bruttosoliditet (%)   51%   42%