Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB    Spotlight Group koncernen 2020-12-31
         
(kr)          
Kapitalinstrument   15,791,750   17,642,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,932,500  
varav: överkursfond   -   4,710,000  
Balanserat resultat   23,292,963   41,787,701  
Obeskattade reserver   3,340,914   -  
Periodens resultat   7,188,668   11,416,962  
           
Avdragsposter          
Goodwill för immateriella tillgångar   -1,317,785   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -   -  
Justeringar på grund av föreslagen utdelning   -   -10,346,000  
           
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital   -1,317,785   -36,313,595  
Kärnprimärkapital   48,296,510   34,533,568  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   48,296,510   34,533,568  
           
           
Uppgifter om exponeringsbelopp          
Totalt riskvägt exponeringsbelopp          
           
Kreditrisk (Schablonmetoden)   37,839,324   38,242,990  
Institutioner   8,161,181   8,528,158  
Företag   12,358,685   17,414,632  
Övrigt (ej hushåll)   17,319,458   12,300,200  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)   -   -  
Marknadsrisk (Schablonmetoden)   -   -  
Operativ risk (Schablonmetoden)   181,506,689   178,392,081  
Totalt riskvägd exponering   219,346,013   216,635,071  
           
           
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad          
Kärnprimärkapitalrelation   22.02%   15.94%  
Primärkapitalrelation   22.02%   15.94%  
Total kapitaltäckningsgrad   22.02%   15.94%  
Kombinerat buffertkrav   5,483,650   5,415,877  
Kapitalkonserveringsbuffert   5,483,650   5,415,877  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav   23,031,331   22,746,682  
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande pelare 2 krav   23,031,331   22,746,682  
           
Uppgifter om internt kapitalbehov          
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   3,027,146 - 3,059,439 -
Marknadsrisk   - - - -
Operativ risk   14,520,535 - 14,271,366 -
Övrigt   - - - -
Totalt   17,547,681   17,330,805  
           
           
Uppgifter om likviditet          
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   40,807,000   42,642,000  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   46,273,381   70,847,163  
Skulder   29,391,620   32,919,252  
Balansomslutning   75,665,001   103,766,415  
           
Nyckeltal          
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   54%   41%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   61%   68%  
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   162%   130%  
Bruttosoliditet (%)   65%   44%