Hem

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB    ATS Finans Holding koncernen 2020-03-31
         
(kr)          
Kapitalinstrument   15,791,750   12,147,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,147,500  
Balanserat resultat   19,592,908   42,118,925  
Periodens resultat   -   -  
Goodwill för immateriella tillgångar   -1,713,121   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -2,584,107   -2,584,107  
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital   -4,297,228   -28,551,702  
Kärnprimärkapital   31,087,430   25,714,723  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   31,087,430   25,714,723  
           
           
Uppgifter om exponeringsbelopp          
Totalt riskvägt exponeringsbelopp          
           
Kreditrisk (Schablonmetoden)   39,917,834   35,671,739  
Instutioner   4,126,313   4,928,025  
Företag   18,251,810   22,192,068  
Övrigt (ej hushåll)   17,539,711   8,551,646  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)          
Marknadsrisk (Schablonmetoden)                             -                         -  
Operativ risk (Schablonmetoden)   181,506,689   178,392,081  
Totalt riskvägd exponering   221,424,523   214,063,820  
           
           
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad          
Kärnprimärkapitalrelation   14.04%   12.01%  
Primärkapitalrelation   14.04%   12.01%  
Total kapitaltäckningsgrad   14.04%   12.01%  
Kombinerat buffertkrav   5,535,613   5,351,595  
Kapitalkonserveringsbuffert   5,535,613   5,351,595  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav   23,249,575   22,476,701  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav   23,249,575   22,476,701  
           
Uppgifter om internt kapitalbehov          
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   3,193,427 - 2,853,739 -
Marknadsrisk   - - - -
Operativ risk   14,520,535 - 14,271,366 -
Övrigt   - - - -
Totalt   17,713,962   17,125,105  
           
           
Uppgifter om likviditet          
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   20,631,566   24,640,126  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   40,293,568   60,124,829  
Skulder   26,133,612   30,932,513  
Balansomslutning   66,427,180   91,057,342  
           
Nyckeltal          
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   31%   27%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   61%   66%  
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   79%   80%