Hem

I fokus innebär att nynoterade bolag får kostnadsfri tillgång till en egen regelverksexpert under det första året som noterat.

Er egen regelverksexpert 

Det första året som noterat kan vara en utmaning för bolagen på många sätt och vis. Det är många krav som ställs, regler som måste levas upp till samt nya rutiner för hantering av pressmeddelanden och finansiella rapporter som måste implementeras. Det möjligtvis svåraste av allt är att bedöma vad som är insiderinformation. Spotlight anser därför att bolagen i början av noteringen är behjälpta av ett extra stöd som det går att vända sig till med allt från enkla frågor så som layout på pressmeddelanden och finansiella rapporter, till relativt svåra frågeställningar; exempelvis vad som utgör god sed på aktiemarknaden i en viss fråga.

Regelverksexperterna arbetar på Spotlight Stock Markets informationsövervakning och är experter på just informationsgivning och andra aktiemarknadsrättsliga frågor. ”I fokus” innebär att regelverksexperten löpande följer bolagets informationsgivning under det första året på Spotlight Stock Market, är ett stöd och bollplank för bolaget samt, i förekommande fall, kommer med tips på förbättringar som bolaget kan göra i sin informationsgivning. De inledande kontakterna med regelverksexperten sker redan när bolaget är i noteringsprocessen. Regelverksexperten deltar vid bolagets Investor Relations-utbildning (IR-utbildning). IR-utbildningen är en kortare utbildning med fokus på informationsgivning samt utvärdering av bolagets kapacitet för informationsgivning. Därefter håller regelverksexperten i den obligatoriska bolagsutbildningen, som i regel sker slutet av noteringsprocessen. Under bolagsutbildningen finns då möjlighet att belysa och återkoppla till sådana frågor som uppkom vid IR-utbildningen med bolaget. Regelverksexperten deltar vid noteringskommittémötet och ger sin syn på huruvida bolaget kan godkännas för notering eller inte, utifrån perspektivet befintlig och tänkt kapacitet för informationsgivning. Under det första året har regelverksexperten löpande kontakt med bolaget genom telefonsamtal och mail. Vid behov kan regelverksexperten anordna skräddarsydda utbildningar för bolagets representanter eller besöka bolaget genom ett så kallat bolagsbesök.

Syftet med ”I fokus” är att bolaget ska ha en dedikerad och insatt person på Spotlight att vända sig till om det uppstår frågor eller funderingar. Bolaget ska känna att de är just i fokus och att regelverksexperten är insatt i bolagets verksamhet och de frågor som är relevanta för bolaget. Vi på Spotlight tror att den här tjänsten medför att det både blir tryggare och enklare för bolag att vara noterade på Spotlight Stock Market.