Risk Intelligence

 "Vi ville höja ambitionsnivån och utveckla företaget."

Terrorism, krig, organiserad brottslighet, rebellrörelser och sjöröveri – Risk Intelligence levererar hot- och riskunderrättelser till företag över hela världen. Med 14,7 procent av den internationella världsflottan i kundbasen satsar bolaget nu på att expandera på marknaden för landtransporter. 

”Börsnotering var ett viktigt steg i professionaliseringen av bolaget”

Affärsidén är att samla in och analysera information om hot i olika delar av världen och distribuera ut hot- och riskunderrättelser via den webbaserade plattformen Risk Intelligence System. 

– Vi kan till exempel titta på hotbilden från en bestämd organisation eller i ett geografiskt område. Med utgångspunkt i hotet gör vi en bedömning av kundens sårbarhet, exempelvis om man har skepp som seglar i området och vad man kan göra för att minska risken, förklarar Hans Tino Hansen, vd på Risk Intelligence. 

Med hjälp av bolagets analyser kan kunderna väga in säkerhetsrisker när de planerar sin verksamhet eftersom deras fleet tracking integreras i Risk Intelligence System 

– En säkerhetschef kan till exempel gå in på sin telefon när han eller hon står  flygplatsen, ta del av uppdaterade hot och se var bolagets skepp befinner sig. 

Risk Intelligence System omfattar MaRisk (sjösäkerhet), PortRisk (säkerhet för hamnar, kanaler och offshore-terminaler) samt LandRisk (säkerhet för landtransporter). Affärsmodellen bygger på 12-månaders abonnemang med automatisk förnyelse. 

– Våra kunder köper en licens och betalar för tolv månader i förväg. Förnyelsefrekvensen ligger på mellan 98 och 100 procent årligen, alltså en låg churn på 02%, berättar Hans Tino Hansen. 

Med kontor och egen personal i Köpenhamn, Nordamerika och Singapore kan företaget ta emot och analysera rapporter dygnet runt. Informationen kommer från ett stort nätverk av källor – både enskilda personer, företag och organisationer. 

– Våra kunder opererar 14,7 procent av den internationella världsflottan. Det betyder att vi har mer än 8 000 skepp över hela världen, som rapporterar till oss direkt eller indirekt. Gemensamt för alla våra källor är att vi inte betalar dem, utan det är ett informationsutbyte baserat på gemensamt intresse, säger Hans Tino Hansen. 

– Nyckeln till framgång är inte vår digitala plattform, utan vårt källnätverk, vår databas, vårt analyssystem och vår kunskap. Den digitala plattformen gör å andra sidan vår produkt fullt skalbar, fortsätter han. 

Bland kunderna finns, förutom rederier i internationell trafik, alla de stora västerländska oljebolagen, försäkringsbolag samt militär och säkerhetsorganisationer i ett tiotal stater, bland annat USA. 

– Vi har några konkurrenter med liknande lösningar för riskövervakning, speciellt på det maritima området, men ingen annan kan erbjuda såväl kust-, hav- och hamnområden, som risker på land i samma system. Det är vår styrka, säger Hans Tino Hansen. 

2018 noterades Risk Intelligence på Spotlight Stock Market. Fram till dess hade bolagets tillväxt varit självfinansierad. 

– Vi ville höja ambitionsnivån och utveckla företaget. För att få in kapital valde vi att gå till börsen. Dessutom är en börsnotering ett viktigt steg i professionaliseringen av bolaget, menar Hans Tino Hansen. 

I samband med noteringen satte Risk Intelligence upp ett antal mål: de skulle bygga upp en organisation som är redo för tillväxt, öppna kontor i Asien, fördubbla omsättningen på det maritima området och ta sig in på marknaden för landtransporter, som är 20 gånger större än den maritima marknaden. 

Idag har bolaget – trots att 2020 varit ett väldigt speciellt år – levererat på i stort sett alla punkter. 

– Vi började märka effekter av covid-19 redan i februari och vi har fortfarande kunder runt om i världen som är nedstängdamen sedan har affärerna kommit igång igen. Försäljningen minskade under kvartal två, men vi räknar fortfarande med ett positivt EBITDA under 2020. Vi har tappat ett eller två kvartal till följd av covid-19, speciellt när det gäller LandRisk, men 2021 har vi till avsikt att ha fördubblat omsättningen på det maritima området, summerar Hans Tino Hansen. 

Risk Intelligence

  • Startår: 2001
  • Verksamhet: Levererar hot- och riskunderrättelser för säkerhet till havs, i hamnar och kanaler, på offshore-terminaler samt för landtransporter via ett webb-baserat abonnemang.
  • Vd och grundare: Hans Tino Hansen.
  • Omsättning: 14 miljoner DKK (2019). ARR (Q4 2019) 10,9 miljoner DKK
  • Antal anställda: 26 heltidsanställda, samt ett antal fasta medarbetare på deltid.
  • Börsnotering: 2018