Reports

Published: 2023-11-21 15:20:00

Recyctec Holding AB: Recyctec Holding AB kvartalsrapport juli till september 2023

Kvartalet i korthet:  

 • Lägre kostnader, förbättrad marginal och något svagare försäljning jämfört med Q3 2022
 • Försäljning av fastigheten i Jönköping är genomförd. Detta har inneburit en förlust på 2,4 MSEK.
 • Justerat för förlusten av fastighetsförsäljningen är resultatet 236 KSEK bättre än Q3 2022.

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Tredje kvartalet 2023-07-01 – 2023-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 882 594 (3 375 997) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 711 479 (-2 570 754) SEK. Av detta utgör förlust vid försäljning av fastighet -2 377 430. Justerat för försäljningen av fastigheten är resultatet för perioden 

– 2 334 049.

 • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,65)

Definitioner

 • Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 081 758 utestående aktier
  (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 31 mars 2023.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890–0111.

Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

Ledningens kommentarer

Kvartalet i korthet:  

 • Lägre kostnader, förbättrad marginal och något svagare försäljning jämfört med Q3 2022
 • Försäljning av fastigheten i Jönköping är genomförd. Detta har inneburit en förlust på 2,4 MSEK.
 • Justerat för förlusten av fastighetsförsäljningen är resultatet 236 KSEK bättre än Q3 2022.

Fortsatt fokus på försäljning

Kvartalet kännetecknas av fortsatt aktivt och strukturerat försäljningsarbete. Vårt arbete med att växa försäljningen genom att tillhandahålla produkter med bättre klimatprestanda har under kvartalet utvecklats i rätt riktning. Försäljningsarbetet utförs tillsammans med utvalda distributörer mot slutanvändare. Parallellt med existerande kontaktytor har många nya kontakter etablerats mot hållbarhetschefer hos nyckelkunder.

Samarbetet med utvalda distributörer har fördjupats och en stor del av säljarbetet sker tillsammans med distributörernas säljorganisationer. Tillsammans med våra distributörers kundansvariga analyserar vi vilka slutkunder som köper glykol via andra leverantörer och bearbetar dessa tillsammans med distributörerna. Vi möts av mycket stort intresse för vår produkt och möjligheten att erbjuda ett klimatsmart alternativ i form av återvunnen glykol. Vi kan glädjande konstatera att detta arbete börjar generera resultat.

Under perioden har samarbetet intensifierats med Ahlsell i Norge. Vi räknar med att se effekten av detta arbete under Q1 2024.

Permanent miljötillstånd:

Under kvartalet har bolaget erhållit permanent miljötillstånd av Länstyrelsen. Vi har under prövotiden kunnat visa att vi har en väl fungerande process som bringar nytta till samhället. Innebörden av det nya tillståndet är att vi dels får vissa lättnader i hur provtagning sker vilket i sig sänker produktionskostnaden något. Vidare innebär tillståndet att minskar användandet av kommunalt vatten med 30% samt bättre anpassade villkor till vår produktion – vilket rimligtvis höjer vår produktionstakt något, samt innebär ökad årskapacitet.

Periodisk undersökning:

Periodiska undersökning genomfördes i september 2023. Mindre påpekanden från Länsstyrelsen är åtgärdade.
 

Produktion och råvara

Tillgången på råvara har varit god under under kvartalet. Investeringar som skett i utrustning ger oss bättre möjligheter att formulera större batcher på en gång och därigenom optimera produktionen.

Råvarukvaliteten har stor påverkan på produktionen och möjligheterna att bedriva effektiv produktion. För att påverka inkommande kvalitet fortsätter arbetet med en differentierad mottagningsavgift. Detta ger oss även möjlighet att sprida kunskap hos leverantörerna om vikten av kvalitet på råvara.

Internationalisering:

Tidigare etablerade kontakter på exportmarknader kommer att följas upp och utvecklas. I det korta perspektivet ser vi framför allt möjligheter att nå resultat i Norden och då framförallt på den norska marknaden.

Ledningens tankar framåt:

Även om vi befinner oss i en konjunkturavmatting, och vi får signaler om en generell nedgång hos våra distributörer, ser ledningen mycket positivt på framtiden. Vi får dagligen förfrågningar från nya kunder gällande vårt sortiment där vi kan erbjuda återvunnen glykol. Vi kan glädjande konstatera att detta arbete börjar generera resultat. Vi kommer att fortsätta med vårt fokuserade säljarbete med tydliga mål och aktiviteter hos befintliga kunder inför kommande kvartal och år. Parallellt kommer nya kundgrupper och segment att bearbetas.

Inför 2024 kommer vi, parallellt med vårt operativa säljarbete, att ha fokus på bolagets marknadsföring

mot beslutsfattare hos befintliga och potentiella kunder.

Väsentliga händelser efter perioden:

 • Bolaget meddelar förändring i ledningen och Pär Winberg har tillträtt som VD 8 november

Jönköping den 20/11 2023

Styrelsen

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Använd glykol och Recyctec metod

Recyctec bedriver industriell kemiteknisk återvinning genom en fullskaleanläggning där använd glykol från olika industriella brukare renas så att den kan återanvändas om och om igen.

Recyctec kan därmed, genom tillämpning av cirkulär ekonomi på det sättet bidra till en minskad råvaruförbrukning. Detta är något som adresserar en grundläggande och globalt förekommande problemställning och utmaning för människan, människans miljö - men även behovet av att fortsätta en positiv ekonomisk utveckling för samhället i stort.

Cirkulär ekonomi för glykol utgör kärnan i bolagets verksamhet som förvandlar använd glykol, klassat som farligt avfall, till en ren produkt som återanvänds. Bolagets egen miljövänliga produktserie EarthCare Glycol™, innehållande 100% återanvänd glykol, kan erbjudas till konkurrenskraftiga priser.

Geografiskt inriktar sig bolaget initialt på den nordiska marknaden då fullskaleanläggningen, som varit i drift sedan 2015, är placerad i Jönköping.

Glykol är en miljöfarlig, men mycket användbar produkt som framställs ur råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är PET och polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och energibärare i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

I Sverige finns det mer än 5 000 registrerade produkter som innehåller glykol (antingen etylen- eller propylenglykol). Baserat på statistik från 2018 uppgick glykol-förbrukningen och importen i Sverige till 61 000 ton ren och högkoncentrerad glykol av olika typ, ca 12 000 ton högre än 2017.

Den globala efterfrågan på glykol, med vissa regionala variationer är ca 8–11% högre än den globala produktionskapaciteten och uppvisar globalt en Compound Annual Growth rate [CAGR] av ca 4–7%.

Användningen av glykol både i Sverige och globalt, förväntas därmed fortsatt att öka och efterfrågan på den globala marknaden kan komma att skapa fortsatta framtida incitament för ökad återvinning och cirkulärt tänkande som Recyctec kan komma att utnyttja affärsmässigt.

Glykol är också en central produkt i framtida, kemisk återvinning av PET-fiber och polyesterfiber till textilier. Recyctec ingår därmed också som partner, tillsammans med ledande svenska tillverkningsföretag i forskningsprojekt för att etablera en robust och ekonomiskt hållbar process för detta och framtiden. Tillverkning av PET-plaster och polyesterfiber svarar idag för ca 75% av den globala förbrukningen av glykol. Denna tillämpning bedöms därför kunna få stor betydelse för Bolagets utveckling inom en 5–8 års period.

Med Recyctec metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctec egen produkt EarthCare™ Glycol) för återanvändning som en del av ett cirkulärt kretslopp.

Recyctec affärsidé

Miljöteknik Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik, miljövänlig och energieffektiv metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec gör en fossilbaserad, ändlig råvara oändlig.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och genom att sälja tillbaka renad glykol till den nordiska marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar – eller delar av processteg komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctec affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod, kompetens och varumärken. Överlåtelse- och licensieringsförfarandet skall ske via moderbolaget som i sin tur äger rättigheterna till reningsmetoden samt associerade varumärken.

Aktien

B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 31 mars 2023 uppgick antalet aktier i Bolaget till 13 078 818 (3 949 737) utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier).

Recyctec har två aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling

Omsättningen för första kvartalet 2023 uppgick till 3 622 (3 351) TSEK med ett resultat på -3 094 (-5 186) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten första kvartalet 2023 uppgick till -5 590 (-4 067) TSEK.

Efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter har varit stabil och uppvisat en fortsatt positiv utveckling. Denna efterfrågan har tydligt vuxit, och är resultatet av ett ökat intresse för produkterna. Ökad efterfrågan på bolagets EarthCare™ produkter öppnar även möjligheter för flera säljkanaler, vilka är under bearbetning.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, inklusive miljötillstånd och utsläppskvoter, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution samt risker relaterade till bolagets förmåga att finansiera marknadssatsningar och investeringar. I Bolagets årsredovisning för 2020 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

Moderbolag

Recyctec Holding AB (publ), med organisationsnummer 556890–0111, är moderbolag i koncernen.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick första kvartalet 2023 till 357 (357) TSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick första kvartalet 2023 till -1 187 (-1 952) TSEK.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket).

Inför kommande bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Jönköping den 30:e maj 2022 kl 13:00, och kallas separat.

Årsredovisning kommer att tillhandahållas senast 3 veckor före bolagsstämman.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2023, 20 februari 2024

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping den 21 november 2023

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Winberg

VD Recyctec Holding AB

+46 706 32 85 46

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB