Press release from Companies

Published: 2023-11-22 07:35:59

Renewable Ventures Nordic AB: Pressmeddelande: Renewable Ventures Nordic AB delårsrapport jan-sep 2023

Renewable Ventures Nordic AB offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.reventures.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar
I RVN har vi haft ännu ett händelserikt kvartal med bl a tillträde av aktierna i Pep Securities AB och det omvända förvärvet av Gosol Energi AB. Genom förvärvet av Pep Securities fick vi tillgång till en större kassa som dessutom möjliggjorde att vi kunde investera drygt 10 MSEK i Gosol Energi AB inför noteringen.

I samband med det omvända förvärvet av Gosol Energi AB delade vi ut dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB ("RVN3") till våra aktieägare. RVN3 heter numera Gosol Energy Group AB och är moderbolag i koncernen med Gosol Energi AB som enda dotterbolag. Arbetet med noteringsförberedelserna av Gosol Energy Group AB är i full gång och ambitionen kvarstår med notering under innevarande kvartal.

Gosol Energi AB är grundat av drivna entreprenörer som fortsatt är aktiva i verksamheten och som sedan start drivit bolaget med hög tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Framgångsfaktorer har varit en flexibel organisation utan egna solcellsmontörer, ett starkt säljfokus, kostnadsmedvetenhet och att alltid sätta kunden i centrum.

Nyhetssiten Breakit.se genomförde nyligen en intervju med grundarna vilken ni kan läsa via nedan länk. https://www.breakit.se/artikel/38293/gosol-gor-vinst-och-wallraffades-av-gunther-marder-nu-ar-noteringen-nara

Förutom investeringen i Gosol Energi AB har vi inte genomfört några nya investeringar under det tredje kvartalet. Vi har frigjort viss likviditet genom att sälja aktier i noterade innehav. Efter kvartalets utgång har vi konverterat delar av det brygglån som vi även nämnde i Q2-rapporten till aktier. Lånet är ännu inte återbetalt i sin helhet och vi fortsätter att föra dialog med bolaget om återbetalning.

Vi ser nu fram emot första noteringsdag för Gosol Energy Group AB och hoppas att det ska tas emot på samma positiva sätt som noteringen av Scandinavian Astor Group AB (med en uppgång på 123 % sedan den 11 januari 2023) och generera god avkastning till våra aktieägare.

Marcus Bonsib
VD Renewable Ventures Nordic AB


Substansvärdet per 30 september 2023 för koncernen

Det sammanlagda substansvärdet för RVN och Pep Securities uppgick per den 30 september 2023 till 37,6 MSEK. Bolaget har en portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag värderat till cirka 23,0 MSEK. Kassan uppgick till cirka 8,9 MSEK. Bolaget har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Gosol Energy Group AB (utgör cirka 26,9 % av substansvärdet), Train Alliance Sweden AB (utgör cirka 17,2 %) och Reliefed Technologies AB (utgör cirka 9,7 %). Substansvärdet per aktie uppgår till 5,95 SEK. Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända emissionskurs. I bedömning av aktuellt värde beaktas även storlek på nyemissionen. Noterade innehav värderas till aktuellt aktiepris. Brygglån värderas till lånebelopp inklusive commitment fee samt upplupen ränta.

Bolagets finansiella översikt för perioden januari-september 2023

  • Likvida medel uppgick per den 30 september 2023 till 8,9 MSEK (3,9 MSEK).
  • Rörelsens kostnader uppgick till -1,6 MSEK (-1,1 MSEK).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till –13,5 MSEK (-851 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -2,13 SEK (-0,45 SEK)
  • Substansvärdet uppgick till 37,6 MSEK.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 5,95 SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • RVN ingick avtal om att förvärva Gosol Energi AB samt att kontant investera 10 MSEK genom att förvärva befintliga aktier från grundarna till Gosol Energi AB.
  • RVN höll extra bolagstämma den 18:e september 2023 för att besluta om utdelning av det helägda dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB till RVNs ägare.
  • I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

  • Inga väsentliga händelser skett under perioden

Ekonomisk utveckling i sammandrag

juli-sep juli-sep jan - sep jan - sep jan - dec
TSEK 2023 2022 2023 2022 2022
Nettoomsättning 0 0 283 179 179
Rörelseresultat -886 -382 -1 298 -875 -1 385

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib
+46 721827290

marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Read more about Renewable Ventures Nordic AB