Press release from Companies

Published: 2024-02-20 15:25:43

Recyctec Holding AB: Recyctec Holding AB släpper sin bokslutskommuniké för 2023

Fjärde kvartalet i korthet:
• Trenden med vikande försäljning har vänt och försäljningen ökar med 5 % jämfört med Q4 2022.
• Resultatet förbättras kraftigt för kvartalet och helåret till följd av förbättrad marginal och lägre
kostnader.
• Positivt kassaflöde från verksamheten om 600 TSEK, en förbättring om 1 871 TSEK jämfört med
samma period föregående år
• Den aktiva och mer fokuserade säljbearbetningen börjar ge tydliga resultat och inledningen av
2024 har börjat bra.

Helår 2023-01-01 – 2023-12-31
• Nettoomsättningen uppgick till 14 684 397 (15 193 678) SEK
• Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -9 750 572 (-13 570 407)
• Resultatet efter finansella poster uppgick till -10 926 412 (-15 095 066)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,84 (-3,82)

 

Fjärde kvartalet 2023-10-01 – 2023-12-31
• Nettoomsättningen uppgick till 5 076 527 (4 881 041) SEK
• Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -814 499 (-3 577 959)
• Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -1 090 884 (-3 892 905)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,99)

Försäljning
Det strukturerade arbetet som ledningen initierade under senare delen av 2023 fortsätter och börjar ge
resultat. Den tidigare inslagna vägen att arbeta med distributörer fortsätter och samarbetet med
distributörerna har intensifierats under kvartalet för att ge en stabil grund för framtiden. Tydliga planer
har arbetats fram för varje marknad och distributör. Under kvartalet har samarbetet med Ahlsell i Norge
utökas till att även omfatta tjänsten All-Inclusive. Med i detta samarbete finns även NSO, Norsk Spesial
Olje AS, som sköter logistiken.
Under kvartalet har Recyctec deltagit i kundmässor tillsammans med Kylma i Malmö, Göteborg, Sundsvall
och Stockholm. I samband med mässorna har många nya kontakter etablerats och intresset för
återvunnen Glykol från Recyctec har varit mycket stort. Vi upplever att intresset för att bidra till att
reducera CO2-utsläppen blir större och större såväl bland distributörer som slutanvändare.

 

Organisation:
En översyn av organisationen har genomförts och nyanställningar har skett på flera nyckelpositioner
såsom Fabrikschef, Underhållstekniker samt Laboratorieansvarig. Recyctec har idag en stabil organisation
och är mycket väl rustat för att hantera kommande ökningar i produktionen.

 

ISO-revision:
Under kvartalet har ISO-revision genomförts utan anmärkning.

 

Produktion och råvara
Tillgången på råvara har varit god under kvartalet. En ständig utmaning i processen är skiftande kvalitet.
Råvarukvaliteten har stor påverkan på produktionen och möjligheterna att bedriva effektiv produktion.
För att påverka inkommande kvalitet fortsätter arbetet med en differentierad mottagningsavgift. Detta
ger oss även möjlighet att sprida kunskap hos leverantörerna om vikten av god kvalitet på råvara

 

Ledningens tankar framåt
Vi befinner oss i en konjunkturavmattning och vi får tydliga signaler att detta påverkar våra distributörer
och kunder. Trots detta får vi dagligen nya förfrågningar från nya och befintliga kunder gällande vårt
sortiment av återvunnen glykol. Vi märker att vårt fokuserade säljarbete med tydliga aktiviteter och mål
börjar ge resultat. I kontakter med nya kunder upplever vi ett stort intresse av att göra samhällsnytta och
hjälpa till med att minska CO2-utsläppen i samhället.
Under 2024 kommer marknadsföringen att öka och Recyctec kommer att synas i olika marknadskanaler i
syfte att bearbeta befintliga och potentiella kunder och kontaktytor.

 

Jönköping den 20/2 2024
 

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Winberg

VD Recyctec Holding AB

+46 706 32 85 46

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB