Press release from Companies

Published: 2024-03-18 08:00:00

SolidX AB: SolidX offentliggör delårsrapport för perioden november 2023 - januari 2024

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för perioden november 2023 - januari 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.solidx.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Utdrag ur VD-ordet:

I takt med att vi avslutar vårt tredje kvartal, vill jag dela med mig av våra framsteg och de strategiska steg vi har tagit för att säkerställa SolidX:s fortsatta tillväxt och framgång. Detta kvartal har varit händelserikt, med betydande förvärv av Utvecklarbolaget och omfattande omstruktureringar för att förbereda oss för det nya året tillsammans. Dessa åtgärder är avgörande för att vi ska kunna integrera de nyförvärvade företagens verksamheter och maximera de synergier som finns mellan oss. ”

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2023-11-01 - 2024-01-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 103 KSEK (27 733 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 23 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 163 KSEK (2 507 KSEK), vilket motsvarar en minskning med 94 %.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,06 SEK).

Första nio månaderna (2023-05-01 - 2024-01-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 81 030 KSEK (73 574 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 10 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 575 KSEK (4 950 KSEK), vilket motsvarar en minskning med 68 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,09 SEK).
 • Likvida medel per 2024-01-31 uppgick till 9 989 KSEK (5 200 KSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 7:e december 2023 presenterade SolidX att SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Utvecklarbolaget Stockholm AB och Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB (tillsammans ”Utvecklarbolaget”), avseende förvärvet av samtliga aktier i Utvecklarbolaget i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 20 oktober 2023. Tillträde till aktierna i Utvecklarbolaget beräknas ske under vecka 51 2023.
 • Den 20:e december 2023 presenterade SolidX att SolidX AB har tillträtt aktierna i Utvecklarbolaget Stockholm AB och Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB (tillsammans ”Utvecklarbolaget”), i enlighet med vad som offentliggjordes via pressmeddelande den 7 december 2023. SolidX slutför därmed första steget i sin förvärvsresa med en betydande expansion i Stockholm. SolidX är efter förvärvet moderbolag i en koncern med totalt fem dotterbolag. ”Detta är ett viktigt steg mot att bli ett ledande konsultbolag i Norden” säger koncern-VD Filip Alexanderson.
 • SolidX AB meddelar den 20 december 2023 att två nya aktieägare överstigit 5 procents ägarandel vardera i SolidX aktie till följd av tidigare kommunicerat genomfört förvärv (”Förvärvet”). SolidX har i enlighet med tidigare kommunicerad information emitterat aktier till Fratini Invest AB och Samorapu AB som vederlag i Förvärvet (”Vederlagsaktierna”). Fratini Invest AB och Samorapu AB:s respektive innehav kommer uppgå till 1 920 792 aktier, motsvarande cirka 5,3 procent vardera, av totalt antal aktier i SolidX AB efter registrering av Vederlagsaktierna.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 4:e mars 2024 offentliggjorde SolidX och Time People Group att bolagen har tecknat en avsiktsförklaring för att gå samman och bilda nya SolidX. Enligt Avsiktsförklaringen ska ägandet i Nya SolidX indikativt motsvara följande:- SolidX:s ägarandel avses uppgå till cirka femtiotre (53) procent av antalet aktier i Nya SolidX.- TPG:s ägarandel avses uppgå till cirka fyrtiosju (47) procent av antalet aktier i Nya SolidX.


För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, koncern-VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget fem dotterbolag, SolidX Care, SolidX ApS och Sekel AB och nu även Utvecklarbolaget Stockholm AB samt Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB