Press release from Companies

Published: 2024-03-28 10:41:41

Katalysen Ventures AB: Kallelse till 2024 årsstämma i Katalysen Ventures AB (publ)

Aktieägarna i Katalysen Ventures AB (publ), org. nr 556729-9812 ("Katalysen"), kallas härmed till årsstämma i Katalysens lokaler på Birger Jarlsgatan 22 i Stockholm, torsdagen den 25 april 2024 kl. 17.00. Aktieägarna i Katalysen Ventures AB (publ), org. nr 556729-9812 ("Katalysen"), kallas härmed till årsstämma i Katalysens lokaler på Birger Jarlsgatan 22 i Stockholm, torsdagen den 25 april 2024 kl. 17.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2024.

För att underlätta registreringen vid årsstämman bör anmälan att delta på årsstämman ske till bolaget senast fredagen den 19 april 2024 med post till Katalysen Ventures AB (publ), ”Årsstämma”, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm eller via e-post till ad@katalysen.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 19 april 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud och fullmaktsformulär

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Sådant formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.katalysen.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling uppvisas. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast fredagen den 19 april 2024. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkningen;
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 11. Val till styrelsen och revisorer
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8(2): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 69 316 704 kronor balanseras i ny räkning.


Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget (”Förslagsställarna”) föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.


Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till samtliga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.


Punkt 11: Val till styrelsen och revisorer

Förslagsställarna föreslår att Heinrich Weber, Peter Almberg, Thomas Liljeton, Ann-Sophie Hesser, Aline Reichenberg Gustafsson och Peter Olsson omväljs som styrelseledamöter och att Heinrich Weber omväljs som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida (www.katalysen.com).

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Kangas kommer ersättas av Henrik Boman som kommer att vara huvudansvarig revisor.
 

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner, tillkomma efter utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst uppgå till 1 339 651 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 15 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital samt att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
 

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
 

Aktieägares frågerätt

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.


Stämmohandlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm, samt på bolagets webbplats (www.katalysen.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6’924’189. Därutöver inväntar 667'169 aktier samt röster registrering vid tidpunkt för denna kallelses publicering. Bolaget innehar inga egna aktier.
 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For more information on Katalysen Ventures, please contact:
CEO Peter Almberg
Phone: +46 76 860 37 00
E-mail: contact@katalysen.com
Web: 
www.katalysen.com

Läs mer hos Cision
Read more about Katalysen Ventures AB