Press release from Companies

Published: 2024-04-26 07:59:41

SolidX AB: SolidX vinner offentlig upphandling med Svealandstrafiken med ett värde på 15 miljoner

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget tecknat ramavtal med det offentliga bolaget Svealandstrafiken. Ramavtalet avser fem anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller 2 år, med option om att förlänga 2 år i taget i totalt 8 år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena Systemutveckling, användbarhet och tillgänglighet, Ledning/styrning, IT-infrastruktur, IT-säkerhet, Bi/Power BI Systemintegrationer och datalager. Upphandlingen har ett maximalt avtalsvärde om 15 miljoner.

SolidX meddelar idag att Bolaget vunnit en offentlig upphandling gällande IT-konsulttjänster hos ett offentligt bolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län, vid namn Svealandstrafiken. Ramavtalet ger SolidX förtroende att leverera IT-konsulter inom delområdena Systemutveckling, användbarhet och tillgänglighet, Ledning/styrning, IT-infrastruktur, IT-säkerhet, Bi/Power BI Systemintegrationer och datalager.

Avtalet omfattar en inledande period om 2 år, med option om att förlänga 2 år i taget i totalt 8 år. Framgent kommer SolidX engagera sig alltmer i liknande upphandlingar för att tillgodose det ökade behovet av IT-tjänster som finns på marknaden, inte minst i samband med offentliga upphandlingar.

Bakgrund och syfte

Efter att Svealandstrafiken har genomfört ett Öppet förfarande enligt lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna har parterna träffat detta ramavtal, som innebär att Leverantören åtar sig att till Svealandstrafiken leverera i enlighet med detta ramavtal, samt upphandlingsdokumenten som legat till grund för genomförd upphandling.

Svealandstrafiken AB ansvarar för kollektivtrafiken i Västmanland och Örebro län och har en bussflotta på cirka 325 bussar som är 100 % fossilfri. Varje dag, i snitt över året, reser mer än 65 000 personer med Svealandstrafiken i både Örebro län och Västmanlands län.

IT-lösningar är en naturlig del av vår vardag och den digitala utvecklingen förändrar vårt samhälle i en accelererande takt. Samhället blir effektivare, därmed också mer komplext och med nya risker. Utvecklingen innebär möjligheter för Köparen men ställer samtidigt nya och högre krav.

Svealandstrafiken har ett samhällsviktigt uppdrag där förmågan att uppnå bolagets och verksamheternas mål i hög grad är beroende av fungerande IT-lösningar. I de verksamhetssystem som bidrar till vårt huvuduppdrag produceras verksamhetskritisk data som måste vara pålitliga, säkra och lättillgängliga för användarna.

Svealandstrafiken har en pågående långsiktig digitaliseringsresa där utvecklingen visar på behovet av långsiktiga och stabila samarbeten med flertalet kvalificerade IT-konsultsleverantörer. Köparens mål är att ha IT-lösningar och tjänster som utgår från användarens behov och som möjliggör digitala möten, effektivare arbetsprocesser etc. Köparen ska ha en säker och stabil IT-försörjning med användarvänliga lösningar som främjar och stöder samarbete och mobila arbetssätt.

Syftet med detta ramavtal är att tillgodose Svealandstrafikens behov av IT-konsulttjänster som ska bidra till att utveckla befintliga och kommande IT-lösningar.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, Koncern-VD Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27 E-post: filip.a@solidx.se

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget fem dotterbolag, SolidX Care, SolidX ApS och Sekel AB och nu även Utvecklarbolaget Stockholm AB samt Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB