Press release from Companies

Published: 2024-05-03 09:00:00

Shortcut Media AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SHORTCUT MEDIA AB

Aktieägarna i Shortcut Media AB, 556849-1830, kallas härmed till årsstämma tisdagen 4 juni 2024 kl. 15.00 på Holländargatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare, som vill delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 27 maj 2024, dels senast den 29 maj 2024 anmäla sitt deltagande i årsstämman till bolaget per e-post till info@shortcutmedia.se.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida shortcutmedia.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 27 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande:
 1. Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. Dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1.  Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 2.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 3.  Val till styrelsen och av revisor
 4.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkterna 8 – 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna och val till styrelsen och av revisor

Aktieägaren Alntorp AB representerande cirka 49,3 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår:

Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Att omval sker av styrelseledamöterna Annika Billberg, Anders Uhnér, Lennart Larsson och Annika Torell Österman. Anders Uhnér föreslås väljas till styrelsens ordförande. Lena Carlberg har avböjt omval.

Att val sker av revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG har meddelat att Johan Pauli fortsätter som huvudansvarig revisor.

Att ordföranden ska ersättas med två prisbasbelopp (114 600 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera ett prisbasbelopp (57 300 kronor).

Att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Upplysningar och antal aktier och röster

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 14 maj 2024 hållas tillgängliga på bolagets kontor, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, samt på bolagets hemsida shortcutmedia.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 18 541 001 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

***
Shortcut Media AB
Styrelsen

Läs mer hos Cision
Read more about Shortcut Media AB