Press release from Companies

Published: 2024-05-08 19:00:00

SolidX AB: SolidX meddelar att fusionen med Time People Group avbryts

SolidX AB ("SolidX") och Time People Group AB (publ) ("TPG") offentliggjorde den 4 mars 2024 att bolagen ingått en avsiktsförklaring med avsikten att gå samman genom en fusion ("Avsiktsförklaringen"). Med anledning av strategiska överväganden har SolidX och TPG gemensamtbeslutat att avbryta den planerade fusionen.

SolidX och TPG (tillsammans "Bolagen") ingick den 4 mars 2024 en avsiktsförklaring för att tydliggöra Bolagens avsikt beträffande ett samgående av SolidX och TPG. Samgåendet planerades att genomföras genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Med anledning av strategiska överväganden har Bolagen konstaterat att Fusionen inte är lämplig i nuläget, varför Bolagen gemensamt har beslutat att avbryta Fusionen. Den avbrutna Fusionen innebär emellertid inte ett hinder mot att det i framtiden kan föreligga förutsättningar för ett samgående mellan SolidX och TPG.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare i samband med Fusionen. Wigge har varit legal rådgivare i samband med Fusionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, Koncern-VD filip.a@solidx.se

+46 70 621 53 27

Denna information är sådan information somSolidX ABär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8e maj 202kl. 19.00 CET.

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget fem dotterbolag, SolidX Care, SolidX ApS och Sekel AB, Utvecklarbolaget Stockholm AB samt Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktigavillkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB