Press release from Companies

Published: 2024-05-16 08:00:00

VibroSense Dynamics AB: Flaggningsmeddelande i VibroSense Dynamics

VibroSense Dynamics AB (publ):s ("VibroSense" eller "Bolaget") meddelar härmed, i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk, att Bolagets medgrundare professor Göran Lundborg samt styrelseledamot Toni Speidel, privat och genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development AB ("PID"), har underskridit gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av units ("Företrädesemissionen”) som VibroSense Dynamics genomfört under april-maj 2024.

Med anledning av Företrädesemissionen har Toni Speidel underskridit flaggningsgränserna om 20 procent av kapitalet och 30 procent av rösterna i Bolaget. Vidare har professor Göran Lundborg underskridit flaggningsgränsen för 5 procent av rösterna i Bolaget.

I nära anslutning till Företrädesemissionen har Toni Speidel via bolaget PID också förvärvat 40 000 A-aktier av professor Göran Lundborg.

Toni Speidels ägande uppgick före Företrädesemissionen till 3 848 983 aktier, varav 391 840 A-aktier och 3 457 143 B-aktier, vilket motsvarade cirka 22,14 procent av kapitalet och 34,43 procent av rösterna i Bolaget. Efter Företrädesemissionen samt förvärvet av A-aktier uppgår Toni Speidels innehav till totalt 4 088 983 aktier, varav 431 840  A-aktier och 3 657 143 B-aktier, vilket motsvarar cirka 15,68 procent av kapitalet och 26,48 procent av rösterna i Bolaget.

Göran Lundborgs innehav i VibroSense uppgick före Företrädesemissionen till 57 000 A-aktier och 501 791 B-aktier (5,00 procent av röster och 3,21 procent av kapital). Efter Företrädesemissionen uppgår Göran Lundborgs innehav i VibroSense till 17 000 A-aktier och 501 791 B-aktier (2,23 procent av röster och 1,99 procent av kapital).

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Läs mer hos Cision
Read more about VibroSense Dynamics AB