Press release from Companies

Published: 2024-05-22 08:00:00

Shortcut Media AB: Fortsatt svag konjunktur påverkar inledningen på året

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 920 (12 241) Tkr
 • Nettoomsättningstillväxt om -27,1% (-4,1%)
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -2 135 (-436) Tkr
 • Rörelsemarginalen (EBITA%) uppgick till -23,9% (3,6%)
 • Resultat före skatt uppgick till – 2 483 (-10) Tkr
 • EBITA per aktie uppgick till -0,12 (0,04) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,00) Kr

Viktiga händelser under perioden

 • Den 31 januari offentliggjorde Shortcut Media utfallet av genomförd emission beslutad vid extra bolagsstämma 15 december 2023.
 • Den 29 februari publicerade Shortcut Media sin bokslutskommuniké för 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 3 maj publicerade Shortcut Media kallelsen till årsstämma 2024.
 • Den 14 maj publicerade Shortcut Media årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Kommentar från VD

Shortcut Media inleder det nya året svagt, som en följd av en fortsatt stor osäkerhet i marknaden, vilket påverkar såväl oss som våra kunder. Behovet av att producera högkvalitativt och relevant innehåll är fortsatt stort, men vi noterar att uppstarter av nya projekt tenderar att glida framåt i tiden och att säljcyklerna är väsentligt längre idag jämfört med för ett år sedan.

Omsättningen minskar med -27 procent till 8 920 (12 241) Tkr och det operativa resultatet EBITA uppgick till -2 135 (436) Tkr. Den försämrade marginalen är en följd av lägre efterfrågan samt en lägre volym att bära fasta kostnader. Kassaflödet från rörelsen uppgick till -1 030 (2 851) Tkr. Det negativa kassaflödet beror främst på ett försämrat rörelseresultat jämfört med föregående år.

Efter ett intensivt år med genomförd rekonstruktionen av moderbolaget samt konkursen av dotterbolaget Bond Street Film är de finansiella förutsättningarna koncernen väsentligt förbättrade, samtidigt som handlingsutrymmet är begränsat.

Våra dotterbolag Magoo och STARK Film lyckas relativt väl i de rådande marknadsförutsättningarna tack vare deras mycket starka varumärken och positioner inom sina respektive områden. STARK Film är en ledande filmproducent i Västsverige och levererar filmprojekt i såväl Sverige som internationellt. Tack vare ett intensivt säljarbete under våren ser vi nu förutsättningar för ett starkare andra halvår, men utmanas av lågkonjunkturen även i det andra kvartalet.

Även vårt dotterbolag Magoo, med specialistkompetens inom animerad film, visuella effekter, grafik och speltrailers, har utmanats i inledningen av året av ökad konkurrens och avvaktan från kunderna. Vi gläds åt en förbättrad orderingång i slutet av kvartalet, vilket borgar för en återhämtning under resterande delar av året.

Inledningen på 2024 har varit mer utmanande än vi förutsett men det intensiva arbetet med att sälja till såväl nya som befintliga kunder, säkra effektiviteten i våra pågående projekt samt arbeta för att reducera kostnader ger oss goda möjligheter att vända den nuvarande negativa trenden. Jag är stolt över det hårda arbete som våra medarbetare bidrar med varje dag för att säkra nya affärer och högkvalitativa leveranser till kund.

Lennart Larsson

tf VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Larsson
tf VD

Shortcut Media Group
info@shortcutmedia.se
Tel: 070-546 53 29

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Läs mer hos Cision
Read more about Shortcut Media AB