Press release from Companies

Published: 2024-05-31 11:38:59

VibroSense Dynamics AB: Företrädesemissionen är registrerad – Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units, bestående av aktier av serie B (B-aktier) och teckningsoptioner av serie TO 3 B (”Teckningsoptioner”), som avslutades den 6 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 50 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 13,04 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har idag, den 31 maj 2024, registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 5 juni 2024. Utsökningsdag är den 10 juni 2024, varefter BTU omvandlas till B-aktier och Teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och Teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/VP-konto den 12 juni 2024.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i VibroSense med 8 691 463 B-aktier, från 17 382 932 aktier, varav 448 840 A-aktier och 16 934 092 B-aktier till 26 074 395 aktier, varav 448 840 A-aktier och 25 625 555 B-aktier och aktiekapitalet ökar med 869 146,3 SEK, från 1 738 293,2 SEK till 2 607 439,5 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet öka med ytterligare högst 869 146,3  SEK och antalet B-aktier öka med ytterligare högst 8 691 463 B-aktier.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag
En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025. Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 2,25 SEK per B-aktie, motsvarande 150 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.
För det fall samtliga emitterade Teckningsoptioner utnyttjas för teckning kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 19,56 MSEK före emissionskostnader, beräknat på en högsta teckningskurs om 2,25 SEK per B-aktie.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemission, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se


För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i VibroSense Dynamics AB. Investerare skall inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som offentliggjordes den 17 april 2024. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare memorandum/prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (pub)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Läs mer hos Cision
Read more about VibroSense Dynamics AB