Press release from Companies

Published: 2024-06-04 16:00:00

Shortcut Media AB: Kommuniké från årsstämman i Shortcut Media AB (publ.)

Den 4 juni 2024 höll Shortcut Media AB (publ.) årsstämma. Stämman beslöt i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse.

Totalt deltog ägare som företrädde 10 688 519 aktier på stämman, motsvarande 57,7% av utestående antal aktier samt röster.

• Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna. Stämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

• Stämman beslöt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

• Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

• Stämman beslöt att ordföranden ska ersättas med 114 600 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 57 300 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

• Beslöts om omval av styrelseledamöterna Anders Uhnér, Annika Billberg, Annika Torell Österman och Lennart Larsson. Lena Carlberg avböjde omval.

Anders Uhnér valdes till styrelsens ordförande.

Beslöts vidare om nyval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med Johan Pauli som huvudansvarig revisor.

• Stämman avslutades varvid det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Larsson

Tf VD Shortcut Media Group

info@shortcutmedia.se

Läs mer hos Cision
Read more about Shortcut Media AB