Published: 5/14/2020 2:58:56 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Insplorion AB: ARBETE ENL PLAN TROTS VISS COVID 19-PÅVERKAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Insplorion, som handlas på Spotlight Stock Market, uppger att verksamheten i stort sett fortskridit enligt plan under det första kvartalet, trots viss negativ påverkan till följd av covid-19-pandemin.

"Ett fåtal kundprocesser inom instrumentaffären har fördröjts till följd av covid-19 pandemin. Ambitionen att instrumentaffären ska växa under 2020 ligger dock kvar", skriver bolagets vd Patrik Dahlqvist i delårsrapporten.

Även inom luftkvalitetsensoraffären har arbetet i stort fortskridit enligt plan.

"Både kundprocesser och teknikutveckling där sensorn anpassas till specifika applikationer har kunnat fortgå. Enstaka kundprocesser har fördröjts till följd av att kunden tillfälligt permitterat personal, men allt tyder på att projekten kommer startas upp igen senare under året", skriver vd.

Fälttester med sensorn inom LoV-IoT-projektet har intensifierats under början av året och planeras att avslutas under sommaren, heter det.

Insplorion samarbetar med Powercell och Chalmers inom projektet "Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker vätgasekonomi". Under hösten ska en demonstrationsprodukt vara på plats för att ha som verktyg i interaktion med framtida kunder.

Inom batterisensoraffären är Insplorions verksamhet huvudsakligen kopplad till en internationell marknad och har därför påverkats något mer av covid-19, skriver vd.

"Några av våra partners i Europa har drabbats av nedstängningar under kvartalets andra hälft. Tidigare planerade kundmöten och seminarier har skjutits på framtiden eller ersatts av webbmöten. Sammantaget är bedömningen att vi under första kvartalet tappade viss effektivitet gällande utvecklingsarbetet inom ett antal delprojekt till följd av internationella partners rådande begränsningar. Vår bedömning är dock att vi även fortsättningsvis kommer hitta vägar fram att ha god hastighet trots de begränsningar som covid-19 medför", skriver vd.

Insplorions nettoomsättning uppgick till 0,3 miljoner kronor under det första kvartalet (0,005). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,6 miljoner kronor (-2,2). Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0:26 kronor (-0:31).

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -5,0 miljoner kronor (-1,4).

Likvida medel uppgick per den 31 mars till 18,1 miljoner kronor (5,8). Bolaget kommer som tidigare kommunicerat få in 2,1 miljoner kronor under året från Eurostarprojektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 miljoner kronor under projektets tre år. För 3Believe-projektet kommer 1,8 miljoner kronor utbetalas under året och totalt kommer bolaget erhålla 4,9 miljoner kronor under projektets 2,5 år. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4,6 miljoner kronor (4,8).          
        

Read more about Insplorion AB