Published: 5/14/2020 2:53:29 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Insplorion AB: Insplorion ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i första kvartalet

Sensorplattformsbolaget Insplorion redovisar ökande intäkter under första kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Nettoomsättningen steg tll 0,3 miljoner kronor (0,0). Aktiverat arbete för egen räkning var 1,4 miljoner kronor (0,8) och övriga rörelseintäkter 0,7 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -2,6 miljoner kronor (-2,2). Resultat per aktie hamnade på -0,26 kronor (-0,34).

Insplorion följer noga utvecklingen avseende covid-19. Personalens hälsa och säkerhet prioriteras och Insplorion följer de officiella anvisningarna. Från 31 mars hade virusutbrottet mindre påverkan på företagets verksamhet, med senareläggning av instrumentförsäljning som främsta effekt. Men virusets framtida inverkan på företaget och samhället skapar osäkerhet och långsiktiga effekter som är svåra att bedöma, skriver bolaget i delårsrapporten.

Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Covid-19 har inneburet att försäljningsavslut varit svåra under delar av kvartalet. Under 2020 förväntas intäkter även genereras ifrån kvävedioxidsensorn. Bolaget avser försätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU-nivå för delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att bygga samarbeten med industriella aktörer och få hävstång på finansiering från aktieägare, skriver bolaget om framtidsutsikterna.

- Arbetet har i stort fortskridit enligt plan under kvartalet trots viss negativ påverkan till följd av covid-19 pandemin. Ett fåtal kundprocesser inom instrumentaffären har fördröjts till följd av covid-19 pandemin. Ambitionen att instrumentaffären ska växa under 2020 ligger dock kvar. Några av de universitet vi bedriver försäljningsprocesser med stängdes ned under kvartalets andra hälft, vilket innebar att administration och labbverksamhet stod still, vilket försvårade möjligheten till försäljningsavslut. Nedstängningen av universitet har dock gett möjligheter till fler och mer ingående samtal med de professorer som ansvarar för inköpen, då dessa nu har mer tid för att planera sin framtida forskning, kommenterar vd Patrik Dahlqvist i delårsrapporten.

- Även inom luftkvalitetsensoraffären har arbetet i stort fortskridit enligt plan. Både kundprocesser och teknikutveckling där sensorn anpassas till specifika applikationer har kunnat fortgå. Enstaka kundprocesser har fördröjts till följd av att kunden tillfälligt permitterat personal, men allt tyder på att projekten kommer startas upp igen senare under året. Fälttester med sensorn inom LoV-IoT projektet har intensifierats under början av året och planeras att avslutas under sommaren, fortsätter Patrik Dahlqvist.


Insplorion, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0,3 0,0
Rörelseresultat -2,5 -2,1
Resultat före skatt -2,6 -2,2
Nettoresultat -2,6 -2,2
Resultat per aktie, kronor -0,26 -0,34

Read more about Insplorion AB