Published: 11/18/2020 8:20:34 AM

Redsense Medical: Kortsiktiga utmaningar – bibehållen potential - Analysguiden

Omsättning och resultat – hack i kurvan

Redsense rapporterade en omsättning om 2,1 MSEK för Q3-20 jämfört med 4,6 MSEK för Q3-19. Vår bedömning är att det är ett hack i kurvan i bolagets tillväxtresa. Redsense har drabbats av Covid19 effekter genom att tillgången till relevanta motparter som t ex inköpschefer, sköterskor som skall lära sig systemet, dialyspersonal m fl, i princip har stängts vilket gör nyförsäljning mycket svår. Vi noterade i vår Q2-kommentar att tillväxten skulle påverkas på grund av Covid-19 och det presidentval som hölls i början av november, men att tillväxten kommer tillbaka redan i Q4-20. Som situationen ser ut för tillfället kommer även Q4 att drabbas varför vi kommer att dra ned på vår helårsprognos för 2020. Med stor sannolikhet kommer tillväxten tillbaka under 2021 då det ej kommer vara lika stort fokus på Covid-19 patienter samt att de motparter som beskrivits ovan kommer att vara tillgängliga igen.

Stora framsteg för hem-hemodialys i USA

Stort fokus har lagts på att öka andelen hem-hemodialys i USA och i september annonserades en viktig milstolpe genom Medicare som ökar det finansiella incitamentet att gå över till hemdialys från och med 2021-01-01. Som vi tagit upp tidigare är fördelarna stora med att sköta dialysen hemifrån, bl a genom bättre livskvalitet för patienten, stora tids- och kostnadsbesparingar men även en klart minskad risk för exponering för andra virus och bakterier som finns i sjukhusmiljö. En av världens största dialysföretag, Fresenius, är mycket aktiva med att öka andelen hemdialys och kommer att öppna ett stort antal enheter i syfte att lära patienter mer om bland annat hemdialys.

Fortsatt positiv underliggande trend – behåller riktkurs

Försäljningstappet i Q3 detta år bedömer vi som ett hack i kurvan drivet av svårighet att få kontakt med relevanta motparter och en sjukvård som varit starkt Covid-19 påverkad. Den underliggande tillväxten som vi ser med klara patientfördelar, kostnadsbesparingar för samhället och en produkt som är enkel och fungerande bedömer vi ska fortsätta kommande år. Affärsmodellen är mycket skalbar med goda bruttomarginaler. På grund av den osäkerhet som råder den närmaste tiden drar vi ned våra prognoser för 2020 och 2021 till 19 MSEK respektive 30 MSEK. Vi ser ingen anledning att utifrån denna rapport att ändra vår syn på den långsiktiga utvecklingen varför vi behåller vår riktkurs på 100 kr per aktie.

Analys 20201116


Link to the analysis

Read more about Redsense Medical AB