Published: 2/25/2021 11:49:52 AM

Redsense Medical: Tillväxt och renodling - Analysguiden

Fortsatt svag utveckling pga Covid-19

Redsense rapporterade en omsättning om 1,9 MSEK för Q4-20 jämfört med 3,9 MSEK för Q4-19. För 2020 ökade omsättningen marginellt till 13,9 MSEK upp från 13,3 MSEK för 2019. Bolaget hade ett tufft andra halvår på grund av Covid-19 som påverkade försäljningen kraftigt negativt och vår bedömning är fortsatt att det är ett hack i kurvan i bolagets tillväxtresa. Vi utgår från att Covid-19 situationen kommer att tona ner och Redsense återigen kan återuppta sina säljinsatser. Vi drar ned våra prognoser något för 2021 (från 30 MSEK till 25 MSEK) för att spegla den osäkerhet som råder innan man kan återuppta normalt säljarbete.

Delar ut sårvårdsbolag under första halvåret 2021

Redsense andra affärsområde som flugit under radarn hittills och som ej ligger i våra prognoser kommer delas ut till aktieägarna under första halvåret och noteras. Bolaget som kommer heta Odinwell och fokuserar på avancerad sårvård som har en uppskattad marknad om 100 miljarder SEK. Det sårbehandlingsområde som är mest aktuellt för Odinwell gäller brandskador och uppskattas till ca 20 miljarder SEK. Odinwells teknologi bygger på Redsenses blodläckagelarm som integreras i plåster och bandage och använder sig av optisk mätning av blod och sårvätskor.

Tillväxt förväntas gradvis återupptas under 2021

Försäljningstappet under andra halvåret 2020 bedömer vi som ett hack i kurvan drivet av svårighet att få kontakt med relevanta motparter och en sjukvård som varit starkt Covid-19-påverkad. Vi förutsätter från att man under 2021 återigen kan genomföra normalt säljarbete varför vi utgår från att tillväxten tar fart under året med klart synliga effekter under andra halvåret och investerarna ser den skalbarhet bolaget har. Dock kommer vi, på grund av den osäkerhet som råder den närmaste tiden, att sänka våra prognoser något för 2021 till 25 MSEK och för 2022 antar vi 50 MSEK i omsättning. Vi ser ingen anledning att utifrån denna rapport att ändra vår syn på den långsiktiga utvecklingen varför vi behåller vår långsiktiga värde på 100 kr per aktie dock under förutsättning att tillväxten återkommer inom kort.


Link to the analysis

Read more about Redsense Medical AB